Hãng sở có quy mô nhỏ

Tìm hiểu cách chương trình Nghỉ Phép Có Lương hỗ trợ các hãng sở có quy mô nhỏ.

 
 

Những điều mà các hãng sở có quy mô nhỏ cần biết

Các hãng sở có quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên không bắt buộc phải nộp khoản đóng góp của hãng sở vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Quý vị sẽ cần khấu trừ các khoản đóng góp của người lao động và họ vẫn sẽ được bảo hiểm theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 

Quý vị cần nộp các báo cáo quý thông qua tài khoản cá nhân trên Frances Online.

Frances Online là gì? 

Frances Online là trang web báo cáo bảng lương của Oregon. Frances Online đã thay thế Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương Oregon (OPRS) và cổng thông tin Truy Cập Tài Khoản Hãng Sở (EAA). Frances Online là nơi quý vị, với tư cách là háng sở, sẽ nộp báo cáo bảng lương quý.

Tạo tài khoản ngay 

Frances Online

Tôi có phải là hãng sở quy mô nhỏ không?

Quý vị được xem là hãng sở quy mô nhỏ nếu có ít hơn 25 nhân viên. Tìm hiểu thêm về cách xác định quy mô của các hãng sở.

Hãng sở quy mô nhỏ không giống với cá nhân tự kinh doanh. Tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và cá nhân tự kinh doanh.

Những điều quý vị cần biết

Sau đây là cách thức quý vị chuẩn bị cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

 Quý vị cần:

Chậm nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2023: Dán/Treo áp phích thông báo mẫu.

 • Áp phích thông báo mẫu cho người lao động biết về các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon cũng như các quyền và nghĩa vụ của họ theo chương trình.
 • Chậm nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, tất cả các hãng sở phải dán/treo áp phích thông báo mẫu tại mỗi cơ sở làm việc và gửi một bản sao cho toàn bộ người lao động làm việc từ xa. 
 • Áp phích thông báo mẫu phải được dán/treo hoặc gửi bằng (các) ngôn ngữ mà quý vị giao tiếp với người lao động. 
 • Quý vị có thể tải xuống áp phích bằng 11 ngôn ngữ.

Tải xuống

 • Nộp báo cáo bảng lương quý trên Frances Online.
 • Khấu trừ, báo cáo và nộp các khoản đóng góp của người lao động. Với tư cách là hãng sở quy mô nhỏ có chưa đến 25 nhân viên, quý vị không cần phải nộp khoản đóng góp của hãng sở, nhưng vẫn cần khấu trừ, báo cáo và nộp các khoản đóng góp của người lao động trên báo cáo thuế hàng quý tổng hợp của Oregon.
 • Quý vị sẽ nộp các khoản đóng góp của người lao động thông qua Bộ Doanh Thu Oregon (DOR). Tìm hiểu thêm về quy trình thực hiện.
 • Cho phép người lao động đủ điều kiện nghỉ phép. Quý vị phải cho phép người lao động nghỉ phép nếu họ được phê duyệt nghỉ phép theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.
 • Duy trì công việc và chức vụ của người lao động. Nếu người lao động làm việc cho quý vị hơn 90 ngày liên tục, quý vị phải giữ và khôi phục công việc và chức vụ của người lao động nếu chức vụ đó vẫn tồn tại khi thời gian nghỉ phép kết thúc.

Quý vị không cần:

 • Nộp phần đóng góp của hãng sở cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 
 • Trả lương cho người lao động trong thời gian họ nghỉ phép. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon sẽ trả cho người lao động một phần lương của họ trong thời gian họ nghỉ phép.
 • Quyết định xem người lao động có đủ điều kiện nhận các phúc lợi hay không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ quyết định liệu người lao động có thể được nghỉ phép có lương và quản lý toàn bộ đơn đăng ký cũng như phúc lợi của người lao động. 

Nếu quý vị chọn nộp khoản đóng góp của hãng sở, thì sau đây là một số điều quý vị cần biết:

 • Quý vị đóng góp 40% của 1% tổng tỷ lệ đóng góp.
 • Quý vị có thể đăng ký nhận trợ cấp. Các khoản trợ cấp này hỗ trợ những chi phí như thuê người lao động thay thế tạm thời hoặc trợ giúp thanh toán các chi phí khác liên quan đến tiền lương khi một người lao động nghỉ phép. Tìm hiểu thêm về các khoản trợ cấp.
 • Quý vị sẽ nộp báo cáo thông qua Frances Online.
 • Quý vị sẽ thực hiện khoản đóng góp của hãng sở thông qua Bộ Doanh Thu Oregon (DOR) trên Revenue Online.

Cách khấu trừ các khoản đóng góp của người lao động và nộp cho chương trình

Với tư cách là hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên, quý vị cần khấu trừ, báo cáo và nộp các khoản đóng góp của người lao động (được xác định là 1% cho năm 2023), lên tới $132,900 tiền lương cho mỗi người lao động mỗi năm. Người lao động nộp 60% của 1% tỷ lệ đóng góp. Ví dụ: nếu quý vị trả lương $1 triệu, tổng số tiền khấu trừ của người lao động sẽ là $6,000 (60% của 1% tỷ lệ đóng góp) mỗi năm. 

Sau đây là cách khấu trừ các khoản đóng góp của người lao động và nộp cho chương trình:

 • Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, bắt đầu khấu trừ các khoản đóng góp của người lao động vào tiền lương của họ
 • Tạo tài khoản trên Frances Online
 • Nộp các báo cáo bảng lương quý trên Frances Online
 • Nộp các khoản đóng góp của người lao động đến Bộ Doanh Thu Oregon (DOR) thông qua Revenue Online
 • Để biết các hướng dẫn từng bước về việc báo cáo, khấu trừ và nộp các khoản đóng góp, vui lòng xem Sách hướng dẫn của các hãng sở

Sử dụng bảng tính khoản đóng góp này để ước tính số tiền sẽ khấu trừ của người lao động.

Bảng tính khoản đóng góp

Việc nộp các báo cáo quý có ý nghĩa gì?

Mỗi quý: 

 • Quý vị sẽ cần báo cáo tổng số người lao động mà quý vị đang có
 • Quý vị sẽ cần báo cáo tổng tiền lương mà quý vị đã trả trong quý đó 
 • Quý vị sẽ nộp các báo cáo này thông qua Frances Online

Để biết thêm chi tiết về cách nộp báo cáo:

Quý vị cần thay đổi nội dung báo cáo?

Các phúc lợi khi quý vị chọn đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Với tư cách là hãng sở quy mô nhỏ có chưa đến 25 nhân viên, nếu quý vị chọn nộp phần đóng góp của hãng sở cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương, quý vị có thể đăng ký nhận trợ cấp, bao gồm:

 • Thuê người lao động tạm thời trong khi nhân viên của quý vị đang nghỉ phép
 • Các chi phí khác liên quan đến tiền lương, chẳng hạn như chi phí làm thêm giờ hoặc đào tạo

Khoản trợ cấp

Là hãng sở có quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên, quý vị không bắt buộc phải nộp phần đóng góp của hãng sở cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Nếu quý vị chọn nộp phần đóng góp của hãng sở, quý vị có thể được hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí, chẳng hạn như thuê người lao động tạm thời hoặc được trợ giúp thanh toán các chi phí khác liên quan đến tiền lương khi một người lao động nghỉ phép. Tìm hiểu về cách đăng ký nhận trợ cấp thông qua Frances Online.

Khoản trợ cấp

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm