Hãng sở có quy mô nhỏ

Tìm hiểu cách chương trình Nghỉ Phép Có Lương hỗ trợ các hãng sở có quy mô nhỏ.

 
 

Tôi có phải là hãng sở quy mô nhỏ không?

Quý vị được xem là hãng sở quy mô nhỏ nếu có ít hơn 25 nhân viên. Tìm hiểu thêm về cách xác định quy mô của các hãng sở.

Hãng sở quy mô nhỏ không giống với cá nhân tự kinh doanh. Tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và cá nhân tự kinh doanh.

Những điều mà các hãng sở có quy mô nhỏ cần biết

Các hãng sở có quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên không bắt buộc phải nộp khoản đóng góp của hãng sở vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Quý vị phải giữ lại các khoản đóng góp của nhân viên. Nhân viên của quý vị đã được bảo hộ bởi chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Quý vị phải nộp báo cáo cho mỗi niên quý và thanh toán các khoản đóng góp của nhân viên thông qua tài khoản Frances Online của quý vị.

Frances Online là gì? 

Frances Online là trang web báo cáo bảng lương của Oregon. Frances Online đã thay thế Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương Oregon (OPRS) và cổng thông tin Truy Cập Tài Khoản Hãng Sở (EAA). Với tư cách là chủ công ty-doanh nghiệp, hệ thống Frances Online là nơi quý vị cần gửi báo cáo bảng lương hàng quý của mình.

Tạo tài khoản ngay 
Frances Online

Tìm hiểu thêm về những trách nhiệm của quý vị với chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon

 Quý vị cần:

 • Nộp báo cáo bảng lương quý trên Frances Online.
 • Khấu trừ, báo cáo và nộp các khoản đóng góp của người lao động. Với tư cách là hãng sở quy mô nhỏ có chưa đến 25 nhân viên, quý vị không cần phải nộp khoản đóng góp của hãng sở, nhưng vẫn cần khấu trừ, báo cáo và nộp các khoản đóng góp của người lao động trên báo cáo thuế hàng quý tổng hợp của Oregon.
 • Quý vị phải gửi đóng góp của nhân viên mình qua hệ thống Frances Online. Tìm hiểu thêm về quy trình thực hiện.
 • Cho phép người lao động đủ điều kiện nghỉ phép. Quý vị phải cho phép người lao động nghỉ phép nếu họ được phê duyệt nghỉ phép theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.
 • Giữ vị trí và vai trò của nhân viên của quý vị, hoặc một cái gì đó tương tự. Nếu nhân viên của quý vị đã làm việc cho quý vị hơn 90 ngày liên tục, quý vị phải giao lại cho họ vị trí củ hoặc một vị trí mới với nhiệm vụ, công việc tương tự và các quyền lợi cũng như mức lương tương tự khi họ trở lại sau kỳ nghỉ phép có lương.
 • Dán áp phích biểu mẫu thông báo ở nơi dễ thấy tại mỗi địa điểm làm việc và cung cấp một bản sao cho tất cả nhân viên làm việc từ xa.
  • Áp phích thông báo mẫu cho người lao động biết về các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon cũng như các quyền và nghĩa vụ của họ theo chương trình.
  • Áp phích thông báo mẫu phải được dán/treo hoặc gửi bằng (các) ngôn ngữ mà quý vị giao tiếp với người lao động.
  • Quý vị có thể tải xuống áp phích bằng 11 ngôn ngữ.
Tải xuống

Quý vị không cần:

 • Nộp phần đóng góp của hãng sở cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 
 • Trả lương cho người lao động trong thời gian họ nghỉ phép. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon sẽ trả cho người lao động một phần lương của họ trong thời gian họ nghỉ phép.
 • Quyết định xem người lao động có đủ điều kiện nhận các phúc lợi hay không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ quyết định xem một nhân viên có thể lấy nghỉ phép có lương hay không và sẽ quản lý tất cả các đơn ghi danh và các phúc lợi của người lao động .

Nếu quý vị chọn nộp khoản đóng góp của hãng sở, thì sau đây là một số điều quý vị cần biết:

 • Quý vị đóng góp 40% của 1% tổng tỷ lệ đóng góp.
 • Quý vị có thể đăng ký nhận trợ cấp. Các khoản trợ cấp này hỗ trợ những chi phí như thuê người lao động thay thế tạm thời hoặc trợ giúp thanh toán các chi phí khác liên quan đến tiền lương khi một người lao động nghỉ phép. Tìm hiểu thêm về các khoản trợ cấp.
 • Quý vị gửi báo cáo của mình thông qua hệ thống Frances Online.
 • Quý vị đóng góp cho phần công ty-doanh nghiệp của mình thông qua hệ thống Frances Online.

Làm cách nào để gửi những đóng góp của nhân viên

Với tư cách là hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên, quý vị cần khấu trừ, báo cáo và nộp các khoản đóng góp của người lao động, lên tới $132,900 tiền lương cho mỗi người lao động mỗi năm. Người lao động nộp 60% của 1% tỷ lệ đóng góp. Ví dụ: nếu quý vị trả lương $1 triệu, tổng số tiền khấu trừ của người lao động sẽ là $6,000 (60% của 1% tỷ lệ đóng góp) mỗi năm. 

Đây là cách gửi những đóng góp của nhân viên:

 • Giữ lại các khoản đóng góp của nhân viên từ những khoản tiền lương của họ
 • Tạo tài khoản trên Frances Online
 • Nộp các báo cáo bảng lương quý trên Frances Online
 • Gửi các đóng góp của nhân viên của quý vị thông qua hệ thống Frances Online.

Sử dụng bảng tính khoản đóng góp này để ước tính số tiền sẽ khấu trừ của người lao động.
Bảng tính khoản đóng góp

Việc nộp các báo cáo quý có ý nghĩa gì?

Trong mỗi quý quý vị sẽ: 

 • Báo cáo tổng số những nhân viên quý vị có
 • Báo cáo tổng số tiền lương quý vị đã trả trong quý
 • Nộp các báo cáo này thông qua hệ thống Frances Online

Để biết thêm chi tiết về cách nộp báo cáo:

Quý vị cần thay đổi nội dung báo cáo?

Các phúc lợi khi quý vị chọn đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Với tư cách là hãng sở quy mô nhỏ có chưa đến 25 nhân viên, nếu quý vị chọn nộp phần đóng góp của hãng sở cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương, quý vị có thể đăng ký nhận trợ cấp, bao gồm:

 • Thuê người lao động tạm thời trong khi nhân viên của quý vị đang nghỉ phép
 • Các chi phí khác liên quan đến tiền lương, chẳng hạn như chi phí làm thêm giờ hoặc đào tạo

Khoản trợ cấp

Là hãng sở có quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên, quý vị không bắt buộc phải nộp phần đóng góp của hãng sở cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Nếu quý vị chọn nộp phần đóng góp của hãng sở, quý vị có thể được hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí, chẳng hạn như thuê người lao động tạm thời hoặc được trợ giúp thanh toán các chi phí khác liên quan đến tiền lương khi một người lao động nghỉ phép. Tìm hiểu về cách đăng ký nhận trợ cấp thông qua Frances Online.

Khoản trợ cấp

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm