Kháng cáo

Những người lao động và các công ty-doanh nghiệp, Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon đưa ra, quý vị có quyền kháng cáo nó bằng cách yêu cầu một phiên điều trần để xem xét lại quyết định.

 
 

Một người lao động có thể kháng cáo với những quyết định nào?

 • Số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị 
 • Thời gian nghỉ phép có lương đã được chấp thuận
 • Ngày nghỉ phép có lương đã được chấp thuận 
 • Nghỉ Phép Có Lương từ chối đơn yêu cầu của quý vị

Một công ty-doanh nghiệp có thể kháng cáo với những quyết định nào?

 • Khoản đóng góp của quý vị
 • Từ chối cho quỹ trợ cấp doanh nghiệp của quý vị
 • Từ chối chương trình tương đương của quý vị
 • Hình phạt từ Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Những người lao động và các công ty-doanh nghiệp có thể điền một kháng cáo như thế nào?

Quý vị có thể yêu cầu kháng cáo bằng 2 cách:

1. Đăng nhập vào tài khoản Frances Online của quý vị.

 • Những người lao động: chọn đơn yêu cầu hiện tại của quý vị và điền kháng cáo
 • Các công ty-doanh nghiệp: chọn mục quý vị muốn kháng cáo và điền đơn kháng cáo của quý vị.
Frances Online

2. Gửi đơn yêu cầu điều trần của quý vị tới:

    Attn: Hearings - Paid Leave Oregon
    Oregon Employment Department
    875 Union St. NE
    Salem, OR 97311

Nếu quý vị có câu hỏi về làm cách nào để điền cho một kháng cáo hoặc cần sự giúp đỡ để điền cho đơn kháng cáo của quý vị, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi.
Contact us

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

 • Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ gửi đơn kháng cáo của quý vị tới Văn Phòng Hành Chính Kháng Cáo (Office of Administrative Hearings). Văn phòng sẽ lên lịch trình vào một ngày và giờ cụ thể cho phiên điều trần của quý vị, và phiền điều trần sẽ qua điện thoại. Họ sẽ gửi quý vị thông tin này và hướng dẫn để quý vị gọi vào. Nếu quý vị không thể sử dụng điện thoại của quý vị, quý vị có thể yêu cầu một sự trợ giúp.
 • Quý vị có thể gửi thêm thông tin hoặc chứng từ vào bất cứ lúc nào giữa đơn kháng cáo ban đầu của quý vị và phiên điều trần. Quý vị có thể tải các tài liệu đó lên Frances Online và gửi chúng trực tiếp tới Văn Phòng Hành Chính Kháng Cáo (Office of Administrative Hearings). Thông tin liên lạc của họ sẽ có trên thư quý vị sẽ được nhận từ họ.

Điều gì sẽ diễn ra trong phiên điều trần của tôi?

 • Một thẩm phán luật hành chính sẽ hỏi tất cả mọi người trong cuộc gọi để biết thông tin.
 • Sau đó thẩm phán sẽ kết thúc phiên điều trần hoặc lên lịch cho một phiên điều trần khác.

Khi nào tôi sẽ nhận được quyết định?

 • Thẩm phán sẽ tạo một quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng này là quyết định của họ cho đơn khiếu nại của quý vị. Văn Phòng Hành Chính Kháng Cáo (OHA) sẽ gửi quyết định cuối cùng này đến.
 • Quyết định cuối cùng của thẩm phấn sẽ là 60 ngày sau khi họ gửi quyết định đến cho quý vị.
Nếu quý vị không thể tham dự phiên điều trần, quý vị bắt buộc phải liên lạc với văn phòng để lên lịch cho một phiên điều trần khác cho quý vị.
Contact OAH

Nếu tôi cần một sự trợ giúp thì nên làm như thế nào?

Sở Việc Làm Oregon (OED) là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. OED cung cấp trợ giúp miễn phí để quý vị có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Trong đó bao gồm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ nói, các tài liệu bằng văn bản với các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, âm thanh và các định dạng khác. Để được trợ giúp, xin vui lòng gọi 833-854-0166 (số điện thoại miễn phí). Người khiếm thị dùng TTY xin gọi số 711. Quý vị cũng có thể sử dụng biểu mẫu liên lạc với chúng tôi trên trang Nghỉ Phép Có Lương hoặc gửi điện thư cho chúng tôi theo địa chỉ paidleave@oregon.gov. Nếu quý vị gửi điện thư cho chúng tôi, xin vui lòng ghi "sự yêu cầu phù hợp" vào dòng chủ đề. Xin cảm ơn!

Nếu tôi không thể nộp đơn kháng cáo đúng thời hạn thì sao?

Những người lao động có 60 ngày và các công ty-doanh nghiệp có 20 ngày nộp đơn kháng cáo.

Nếu trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của quý vị ngăn trở quý vị nộp đơn kháng cáo đúng hạn, chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ chấp nhận và xử lí đơn kháng cáo trễ của quý vị. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không thể quyết định nếu lí do của quý vị cho việc nộp đơn kháng cáo trễ là lý do chính đáng, có nghĩa là một lí do thích hợp. Văn Phòng Hành Chính Kháng Cáo (OAH) có một thẩm phán sẽ xem xét tất cả những đơn kháng cáo trễ hạn. Thẩm phán này sẽ quyết định nếu quý vị có lí do chính đáng cho việc nộp đơn kháng cáo trễ hay không.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm