Những câu hỏi thường gặp về chương trình Nghỉ Phép Có Lương

Tìm đáp án cho những thắc mắc của quý vị.

Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị như thế nào?

Chọn nhóm câu hỏi phù hợp với quý vị.

Các câu hỏi từ thương nghiệp

Các câu hỏi tổng quan từ các thương nghiệp

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Những thương nghiệp nào bắt buộc phải tham gia vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)?

 • Tất cả các thương nghiệp với 25 nhân viên hoặc hơn sẽ bắt buộc phải tham gia và đóng góp vào chương trình. 
 • Các tiểu thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình, nhưng vẫn có trách nhiệm khấu trừ và nộp đóng góp của nhân viên và bảo đảm vị trí công việc trong thời gian nghỉ phép. 
 • Những người kinh doanh tự do có thể tham gia vào chương trình. Nếu lựa chọn tham gia, họ sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình. 
 • Chính phủ bộ lạc có thể lựa chọn tham gia vào chương trình nếu họ muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ cho một số hoặc tất cả các doanh nghiệp của họ. Nếu lựa chọn tham gia, họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.

Doanh nghiệp của tôi có số lượng nhân viên là X. Tôi có bắt buộc phải tham gia không?

Nếu quý vị có 25 nhân viên trở lên, quý vị bắt buộc phải tham gia, đóng góp vào chương trình, khấu trừ và  nộp các khoản đóng góp của nhân viên. Quý vị cũng phải bắt buộc   bảo vệ vị trí công việc trong thời gian nghỉ phép cho những nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). 

Nếu quý vị có ít hơn 25 nhân viên, quý vị không bắt buộc phải trả phần đóng góp cho doanh nghiệp, nhưng quý vị vẫn cần khấu trừ và nộp các khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. 

Doanh nghiệp của tôi chỉ có công nhân hợp đồng. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ hoạt động như thế nào cho doanh nghiệp của tôi?

Điều đó sẽ phụ thuộc vào cách phân loại các công nhân hợp đồng. 

 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị là nhân viên, thì quý vị là người sử dụng lao động. Nếu quý vị có hơn 25 nhân viên, quý vị sẽ cần phải trả một phần đóng góp của mình. Tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, phải bảo vệ công việc của nhân viên trong thời gian họ nghỉ việc. 
 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị được phân loại là các nhà thầu độc lập, họ được chương trình coi là  người kinh doanh tự do và không tự động có được bảo hiểm nghỉ phép có lương. Họ có thể chọn tham gia vào chương trình nếu có nhu cầu, nhưng thương nghiệp không có trách nhiệm trả các khoản đóng góp cho họ hoặc bảo vệ công việc của họ.

Các câu hỏi về khoản đóng góp từ thương nghiệp

Các khoản đóng góp chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là gì và khi nào thì bắt đầu?

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là số tiền mà các thương nghiệp và người lao động sẽ đóng góp vào chương trình. Các khoản đóng góp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Người lao động có thể bắt đầu xin trợ cấp bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023. 

 • Tổng tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 đã được đặt ở mức 1% trên số tiền lương lên đến $132.900 đô la. Tru sở của chúng tôi sẽ quyết định tỷ lệ và giới hạn tiền lương vào ngày 15 tháng 11 hàng năm. 
 • Người lao động đóng 60% mức đóng góp. Ví dụ: nếu chi phiếu lương của một nhân viên tổng cộng là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la như một phần tỷ lệ đóng góp cho số tiền lương đó. 
 • Các doanh nghiệp có từ 25 nhân viên trở lên đóng 40% mức đóng góp. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả 1 triệu đô la tiền lương, thì doanh nghiệp đó sẽ trả $10.000 đô la vào Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon) mỗi năm. Doanh nghiệp sẽ trả 40% ($4.000 đô la) số tiền này và nhân viên sẽ trả 60% ($6.000 đô la). 
 • Các thương nghiệp có thể chọn trả phần nhân viên, toàn bộ hoặc một phần, như một lợi ích cho nhân viên của họ. 
 • Các tiểu thương nghiệp, có ít hơn 25 nhân viên, không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần phải khấu trừ và o nộp đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. Chương trình có sẵn các khoản trợ cấp cho các thương nghiệp nhỏ. 

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) tính số lượng nhân viên cho một doanh nghiệp như thế nào cho việc xét duyệt đủ điều kiện tham gia vào chương trình?

Quy mô của doanh nghiệp dựa theo số lượng trung bình của nhân viên làm việc trong và ngoài Oregon (nhân viên bán thời gian hoặc toàn thời gian). Số lượng này không bao gồm bất kỳ nhân viên nào được thuê để thay thế cho những nhân viên đủ điều kiện khi họ sử dụng nghỉ phép có lương.

Nếu một số nhân viên của tôi ở Oregon và một số khác ở tiểu bang khác thì sao?

Phần đóng góp của thương nghiệp dựa theo tổng số lượng nhân viên. Có nghĩa là bao gồm số lượng nhân viên làm việc trong và ngoài tiểu bang Oregon. Nếu một thương nghiệp có 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, thương nghiệp bắt buộc phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nào nhận lương ở Oregon. Nếu một thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên, thương nghiệp đó không bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nhận lương ở Oregon.  

Ví dụ : Một công ty của Oregon có ba nhân viên làm việc tại Oregon, 21 nhân viên làm việc ở Idaho, và bốn nhân viên làm việc tại Arizona. Bởi vì công ty đó có 25 nhân viên hoặc hơn, nên họ bắt buộc phải trả 40% của phần đóng góp của thương nghiệp. Tuy nhiên, họ chỉ cần phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho lương của ba nhân viên làm việc tại Oregon.

Các câu hỏi về chương trình tương đương từ các thương nghiệp

“Chương trình tương đương” là gì?

Chương trình tương đương là một kế hoạch nghỉ phép có lương mà Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) đã phê duyệt, nhằm cung cấp những lợi ích bằng hoặc tốt hơn so với những lợi ích mà chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) cung cấp. Nếu một thương nghiệp đã có sẵn chương trình nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ hoặc đang suy nghĩ về điều đó, họ có thể đăng kí chương trình tương đương với Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department). Thông tin chi tiết, bao gồm điều kiện cần thiết cho một chương trình tương đương, hiện đang có tại trang chủ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).  

Xin vui lòng lưu ý rằng một chương trình tương đương có nghĩa là:  

 • Các thương nghiệp bắt buộc cung cấp những lợi ích giống hoặc tốt hơn chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) có thể mang lại.  
 • Các thương nghiệp không thể khấu trừ đóng góp của nhân viên từ tiền lương của họ nhiều hơn mức cho phép từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).  
 • Chương trình tương đương của các thương nghiệp bắt buộc phải nhận được sự chấp thuận của Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) trước nhất.

Công ty của chúng tôi hiện đang có chính sách nghỉ trả lương (Paid Time Off/PTO). Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Deparment) có thể xét duyệt chính sánh của chúng tôi để xem nó có đủ tiêu chuẩn cho một chương trình tương đương không?

Nếu quý vị muốn sử dụng chính sách nghỉ trả lương (PTO) hiện tại giống như một chương trình tương đương của Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon), quý vị có thể đăng kí để xin phê duyệt bắt đầu tháng 9, 2022. Phí hồ sơ cho một chương trình tương đương mới sẽ là $250. Thông tin về chương trình tương đương hiện đang có trên trang chủ. Xin lui lòng lưu ý một chương trình tương đương có nghĩa là:  

 • Quý vị bắt buộc cung cấp những lợi ích giống hoặc hơn chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) mang lại.  
 • Các thương nghiệp không thể khấu trừ đóng góp của nhân viên từ tiền lương của họ vượt mức cho phép từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).  
 • Các thương nghiệp bắt buộc phải cho Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) xét duyệt kế hoạch trước tiên. Điều đó có nghĩa là quý có thể cần phải thay đổi chính sách nghỉ trả lương (PTO) hiện tại của quý vị để đáp ứng với những yêu cầu này.  

Các câu hỏi khác từ thương nghiệp

Nếu doanh ngiệp của tôi đang ở tiểu bang khác, chẳng hạn như Washington, đã có sẵn chương trình Nghỉ Phép Có Lương, thì tôi có cần tham gia nào chương trình này nữa hay không?

Phụ thuộc vào nơi nhân viên của quý vị làm việc. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sử dụng tiêu chuẩn về vùng miền giống như bảo hiểm thất nghiệp liên bang và chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Washington. Có khả năng cao quý vị không cần phải tham gia vào cả hai tiểu bang cho cùng nhân viên. Nếu nhân viên của quý vị chủ yếu làm việc ở Oregon, quý vị sẽ giữ khoản đóng góp của nhân viên và trả phần đóng góp của thương nghiệp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) trên tất cả tiền lương kiếm được trong tiểu bang Washington và Oregon. Chúng tôi đang làm việc với tiểu bang Washington để đảm bảo chúng tôi tuân thủ các điều lệ giống nhau cho khoản đóng góp để người lao động không cần phải trả hai lần. 

Các câu hỏi từ người lao động

Các câu hỏi tổng quan từ những người lao động

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Trong trường hợp nào người lao động có thể nghỉ phép có lương?

Người lao động có thể nghỉ phép cho ba trường hợp như sau: 
Lý do  gia đình: 

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc chấn thương. 
 • Sinh con 
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ 
  • Trong năm đầu sau khi sinh 
  • Sau khi nhận nuôi 
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng 
Lý do y tế: Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng 
Lý do an toàn: Dành cho nạn nhân bị tấn công tình dục, bạo hành gia đình, quấy rối hoặc theo dõi, bám đuôi. 

Ai đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon)?

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon có thể đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon). 

 • Nếu quý vị là người lao động và kiếm được ít nhất $1.000 đô la trong năm trước khi đăng ký cho chương trình nghỉ phép có lương, quý vị có thể đủ điều kiện 
 • Nếu quý vị làm toàn thời gian, bán thời gian, hoặc làm cho nhiều hơn một thương nghiệp, tất cả sẽ đều được tính. 
 • Nếu quý vị là người  kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị. 
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ.  
 • Nhân viên của liên bang chính phủ không nằm trong vùng bao phủ của chương trình.

Khi nào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bắt đầu?

Các khoản đóng góp của thương nghiệp và người lao động bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và người lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp Nghỉ phép có lương bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023.

Tôi là nhân viên tại một tiểu thương nghiệp. Tôi có được phúc lợi của Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) không?

Hầu hết người lao động làm việc tại Oregon đều đóng góp vào chương trình và được phúc lợi, bất kể quy mô công ty mà họ làm việc. Nếu doanh nghiệp quý vị làm việc có ít hơn 25 nhân viên, thì chủ doanh nghiệp của quý vị không bắt buộc đóng góp cho chương trình. Doanh nghiệp sẽ giữ lại phần đóng góp của nhân viên từ tiền lương của quý vị và quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các quyền lợi.

Các câu hỏi về quyền lợi của người lao động

Ai đủ điều kiện để xin trợ cấp và quyền lợi được chi trả như thế nào?

Hầu hết người lao động ở Oregon đã kiếm được ít nhất 1.000 đô la trong năm trước đó có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023, những người lao động đủ điều kiện sẽ có thể nghỉ phép và nộp đơn xin trợ cấp. Người lao động sẽ nộp đơn xin nghỉ phép có lương và mở hồ sơ với chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).  Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) - không phải nơi làm việc của họ- sẽ trả trợ cấp cho họ (ngoại trừ trường hợp thương nghiệp có chương trình tương đương). Nhân viên sẽ có các lựa chọn khác nhau để được trả lương. Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng của chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) khi có thêm thông tin.

Các khoản trợ cấp được quyết định như thế nào và có mức tối đa không?

Chúng tôi tính toán phúc lợi dựa trên tiền lương và thu nhập mà một nhân viên kiếm được trong năm trước, do đó, số tiền phúc lợi của mỗi nhân viên sẽ khác nhau. Số tiền tối đa mà một nhân viên sẽ được trả là 120% mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang - số tiền trung bình mà nhân viên trên toàn tiểu bang kiếm được. Mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang ở Oregon cho năm 2023 là $ 1.224,82 đô la . Dựa trên đó, lợi ích hàng tuần tối thiểu là $ 61.24 đô la và lợi ích hàng tuần tối đa là $ 1.469,78 đô la. Sở Việc làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ cập nhật mức lương trung bình vào mỗi tháng Bảy hằng năm. 

Các câu hỏi về khoản đóng góp của người lao động

Các khoản đóng góp chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là gì và khi nào thì bắt đầu?

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là số tiền mà các thương nghiệp và người lao động sẽ đóng góp vào chương trình. Các khoản đóng góp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Người lao động có thể bắt đầu xin trợ cấp bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023. 

 • Tổng tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 đã được đặt ở mức 1% trên số tiền lương lên đến $132.900 đô la. Tru sở của chúng tôi sẽ quyết định tỷ lệ và giới hạn tiền lương vào ngày 15 tháng 11 hàng năm. 
 • Người lao động đóng 60% mức đóng góp. Ví dụ: nếu chi phiếu lương của một nhân viên tổng cộng là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la như một phần tỷ lệ đóng góp cho số tiền lương đó. 
 • Các doanh nghiệp có từ 25 nhân viên trở lên đóng 40% mức đóng góp. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả 1 triệu đô la tiền lương, thì doanh nghiệp đó sẽ trả $10.000 đô la vào Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon) mỗi năm. Doanh nghiệp sẽ trả 40% ($4.000 đô la) số tiền này và nhân viên sẽ trả 60% ($6.000 đô la). 
 • Các thương nghiệp có thể chọn trả phần nhân viên, toàn bộ hoặc một phần, như một lợi ích cho nhân viên của họ. 
 • Các tiểu thương nghiệp, có ít hơn 25 nhân viên, không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần phải khấu trừ và o nộp đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. Chương trình có sẵn các khoản trợ cấp cho các thương nghiệp nhỏ. 

Các câu hỏi khác từ người lao động

Tôi cần phải nộp đơn xin nghỉ phép có lương ngay bây giờ. Tôi cần phải làm gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bắt đầu vào năm 2023. Tất cả thương nghiệp và người lao động sẽ bắt đầu trả vào khoản đóng góp vào tháng 1 năm 2023, và người lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp vào tháng 9 năm 2023. Trong tháng 9 năm 2023, quý vị có thể nộp đơn xin nghỉ phép có lương qua hệ thống Frances hoặc yêu cầu một mẫu đơn. Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) đã tạo ra một thư mục tài nguyên để giúp đỡ quý vị tìm sự trợ giúp.

Tôi đã nghĩ là chương trình sẽ bắt đầu sớm hơn. Tôi cần sự trợ giúp này ngay bây giờ.

Chúng tôi rất thấu hiểu nỗi lo lắng của quý vị và chúng tôi biết chương trình này rất quan trọng cho tất cả các cộng đồng của chúng ta. Sẽ cần một khoản thời gian dài để một chương trình mới có thể đi vào vận hành. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) được ký thành luật vào tháng 8 năm 2019, và đại dịch COVID-19 xảy ra vào tháng 3 năm 2020. Rất nhiều nhân viên của chúng tôi phải chuyển qua giúp đỡ cho chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp bởi vì có quá nhiều người bị mất việc làm khi đại dịch xảy ra. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách chúng tôi làm việc cùng nhau, số lượng tài nguyên chúng tôi có và kể cả tốc độ chúng tôi có thể triển khai chương trình.   

Xin vui lòng chia sẽ rộng rãi thư mục tài nguyên này tới bạn bè và người thân của quý vị. Hiện tại có một số các chương trình có thể mang lại sự trợ giúp nếu họ đủ điều kiện. 

Các câu hỏi về kinh doanh tự do

Các câu hỏi tổng quan dành cho những người kinh doanh tự do

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Trong trường hợp nào người lao động có thể nghỉ phép có lương?

Người lao động có thể nghỉ phép cho ba trường hợp như sau: 
Lý do  gia đình: 

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc chấn thương. 
 • Sinh con 
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ 
  • Trong năm đầu sau khi sinh 
  • Sau khi nhận nuôi 
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng 
Lý do y tế: Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng 
Lý do an toàn: Dành cho nạn nhân bị tấn công tình dục, bạo hành gia đình, quấy rối hoặc theo dõi, bám đuôi. 

Ai đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon)?

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon có thể đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon). 

 • Nếu quý vị là người lao động và kiếm được ít nhất $1.000 đô la trong năm trước khi đăng ký cho chương trình nghỉ phép có lương, quý vị có thể đủ điều kiện 
 • Nếu quý vị làm toàn thời gian, bán thời gian, hoặc làm cho nhiều hơn một thương nghiệp, tất cả sẽ đều được tính. 
 • Nếu quý vị là người  kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị. 
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ.  
 • Nhân viên của liên bang chính phủ không nằm trong vùng bao phủ của chương trình.

Khi nào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bắt đầu?

Các khoản đóng góp của thương nghiệp và người lao động bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và người lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp Nghỉ phép có lương bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023.

Các câu hỏi về kinh doanh tự do

Nếu tôi kinh doanh tự do, tôi có bắt buộc phải tham gia không.

Nếu quý vị tự kinh doanh hoặc là một nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động được hưởng chế độ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Điều này có nghĩa là quý vị không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình và quý vị không nhận được lợi ích. Tuy nhiên, quý vị có thể tham gia bằng cách chọn gói bảo hiểm. Nếu quý vị chọn bảo hiểm, quý vị sẽ đóng góp vào chương trình theo cách giống như nhân viên - 60% tỷ lệ đóng góp. Các cá nhân tự kinh doanh có thể chọn bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và có thể nộp đơn xin nghỉ hưởng lương bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023.

Soy el dueño de mi negocio y el único empleado. ¿Cómo funciona para mí el Permiso Pagado de Oregon?

Depende de su negocio y de cómo usted se pague.

Si se paga a sí mismo como un empleado, el Permiso Pagado de Oregon lo considera un empleado y contribuirá a el programa como todos los demás empleados.

 • Si usted es el único empleado en su negocio, se le consideraría un empleador pequeño porque tiene menos de 25 empleados. Esto significa que no tendría que pagar la parte del empleador. El porcentaje de contribución se ha establecido para 2023 en el 1%. Los empleados pagan el 60% de esto. Como único empleado, pagaría la contribución del empleado.
 • Si se paga a sí mismo como contratista independiente o como alguien que trabaja por cuenta propia, entonces no está automáticamente cubierto por el Permiso Pagado de Oregon. Esto significa que no está obligado a pagar en el programa y no recibe beneficios. Pero, tiene la opción de escoger cobertura. Si elige la cobertura, contribuirá lo mismo que una contribución del empleado. Puede escoger cobertura a partir del primero de enero de 2023 y puede aplicar para permiso pagado a partir del 3 de septiembre de 2023.

Các câu hỏi về quyền lợi dành cho kinh doanh tự do

Các khoản trợ cấp được quyết định như thế nào và có mức tối đa không?

Chúng tôi tính toán phúc lợi dựa trên tiền lương và thu nhập mà một nhân viên kiếm được trong năm trước, do đó, số tiền phúc lợi của mỗi nhân viên sẽ khác nhau. Số tiền tối đa mà một nhân viên sẽ được trả là 120% mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang - số tiền trung bình mà nhân viên trên toàn tiểu bang kiếm được. Mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang ở Oregon cho năm 2023 là $ 1.224,82 đô la . Dựa trên đó, lợi ích hàng tuần tối thiểu là $ 61.24 đô la và lợi ích hàng tuần tối đa là $ 1.469,78 đô la. Sở Việc làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ cập nhật mức lương trung bình vào mỗi tháng Bảy hằng năm. 

Ai đủ điều kiện để xin trợ cấp và quyền lợi được chi trả như thế nào?

Hầu hết người lao động ở Oregon đã kiếm được ít nhất 1.000 đô la trong năm trước đó có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023, những người lao động đủ điều kiện sẽ có thể nghỉ phép và nộp đơn xin trợ cấp. Người lao động sẽ nộp đơn xin nghỉ phép có lương và mở hồ sơ với chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).  Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) - không phải nơi làm việc của họ- sẽ trả trợ cấp cho họ (ngoại trừ trường hợp thương nghiệp có chương trình tương đương). Nhân viên sẽ có các lựa chọn khác nhau để được trả lương. Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng của chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) khi có thêm thông tin.

Tất cả các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi tổng quát

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Người lao động có thể nghỉ phép cho ba trường hợp như sau: 
Lý do  gia đình: 

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc chấn thương. 
 • Sinh con 
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ 
  • Trong năm đầu sau khi sinh 
  • Sau khi nhận nuôi 
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng 
Lý do y tế: Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng 
Lý do an toàn: Dành cho nạn nhân bị tấn công tình dục, bạo hành gia đình, quấy rối hoặc theo dõi, bám đuôi. 

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon có thể đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon). 

 • Nếu quý vị là người lao động và kiếm được ít nhất $1.000 đô la trong năm trước khi đăng ký cho chương trình nghỉ phép có lương, quý vị có thể đủ điều kiện 
 • Nếu quý vị làm toàn thời gian, bán thời gian, hoặc làm cho nhiều hơn một thương nghiệp, tất cả sẽ đều được tính. 
 • Nếu quý vị là người  kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị. 
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ.  
 • Nhân viên của liên bang chính phủ không nằm trong vùng bao phủ của chương trình.

 • Tất cả các thương nghiệp với 25 nhân viên hoặc hơn sẽ bắt buộc phải tham gia và đóng góp vào chương trình. 
 • Các tiểu thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình, nhưng vẫn có trách nhiệm khấu trừ và nộp đóng góp của nhân viên và bảo đảm vị trí công việc trong thời gian nghỉ phép. 
 • Những người kinh doanh tự do có thể tham gia vào chương trình. Nếu lựa chọn tham gia, họ sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình. 
 • Chính phủ bộ lạc có thể lựa chọn tham gia vào chương trình nếu họ muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ cho một số hoặc tất cả các doanh nghiệp của họ. Nếu lựa chọn tham gia, họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.

Chúng ta là người tạo nên quỹ cho chương trình nghỉ phép có lương. Đây là cách chương trình hoạt động cho tất cả người lao động: 

 • Người lao động đóng góp 60% tổng số tiền đóng góp. Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ quyết định số lượng vào mỗi đầu năm, và chắc chắn rằng số tiền đóng góp sẽ không vượt quá 1% tổng số lương của người lao động. 
 • Ví dụ, nếu phiếu lương của người lao động là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la cho phần đóng góp trong phiếu lương đó. 
 • Tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 là 1%.  
Đây là cách các thương nghiệp đóng góp vào chương trình: 
 • Các thương nghiệp có 25 nhân viên hoặc hơn sẽ chi trả 40% của tỷ lệ đóng góp. 
 • Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và  trả $1 triệu tiền lương dựa theo bảng phát lương, có nghĩa là họ sẽ trả $10.000 vào  quỹ Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) mỗi năm. Thương  nghiệp sẽ trả 40% ($4.000 đô la) của tổng số tiền này  này và chịu trách nhiệm khấu trừ và  nộp phần đóng góp của nhân viên. 
 • Các thương nghiệp có thể chọn để trả phần đóng góp của nhân viên, toàn phần hoặc một phần, như một phúc lợi cho nhân viên của họ.  
 • Các tiểu thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình. Nhưng quý vị vẫn có trách nhiệm khấu trừ và nộp khoản đóng góp của nhân viên. 
 • Có chương trình hỗ trợ  dành riêng cho các tiểu thương nghiệp. 

Các khoản đóng góp của thương nghiệp và người lao động bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và người lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp Nghỉ phép có lương bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023.

Các doanh nghiệp, người lao động và những người khác đã nói về việc đưa nghỉ phép có lương đến Oregon ít nhất là từ năm 2016. Cơ quan Lập pháp Bang Oregon (The Oregon State Legislature) đã thông qua luật này vào năm 2019 để nhiều người hơn ở Oregon có thể có thời gian và sự hỗ trợ mà họ cần để chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ khi những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời xảy ra. Tất cả chúng ta đều trải qua những biến cố trong cuộc sống, nơi chúng ta cần thời gian để chăm sóc cho bản thân, hoặc những người chúng ta yêu thương. 

Nếu quý vị có 25 nhân viên trở lên, quý vị bắt buộc phải tham gia, đóng góp vào chương trình, khấu trừ và  nộp các khoản đóng góp của nhân viên. Quý vị cũng phải bắt buộc   bảo vệ vị trí công việc trong thời gian nghỉ phép cho những nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). 

Nếu quý vị có ít hơn 25 nhân viên, quý vị không bắt buộc phải trả phần đóng góp cho doanh nghiệp, nhưng quý vị vẫn cần khấu trừ và nộp các khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. 

Điều đó sẽ phụ thuộc vào cách phân loại các công nhân hợp đồng. 

 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị là nhân viên, thì quý vị là người sử dụng lao động. Nếu quý vị có hơn 25 nhân viên, quý vị sẽ cần phải trả một phần đóng góp của mình. Tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, phải bảo vệ công việc của nhân viên trong thời gian họ nghỉ việc. 
 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị được phân loại là các nhà thầu độc lập, họ được chương trình coi là  người kinh doanh tự do và không tự động có được bảo hiểm nghỉ phép có lương. Họ có thể chọn tham gia vào chương trình nếu có nhu cầu, nhưng thương nghiệp không có trách nhiệm trả các khoản đóng góp cho họ hoặc bảo vệ công việc của họ.

Hầu hết người lao động làm việc tại Oregon đều đóng góp vào chương trình và được phúc lợi, bất kể quy mô công ty mà họ làm việc. Nếu doanh nghiệp quý vị làm việc có ít hơn 25 nhân viên, thì chủ doanh nghiệp của quý vị không bắt buộc đóng góp cho chương trình. Doanh nghiệp sẽ giữ lại phần đóng góp của nhân viên từ tiền lương của quý vị và quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các quyền lợi.

Hầu như tất cả doanh nghiệp, bất kể quy mô, bắt buộc phải khấu trừ và nộp khoản đóng góp thay mặt cho nhân viên của họ và phải bảo vệ công việc ho những nhân viên đủ tiêu chuẩn trong thời gian họ nghỉ phép. Nếu quý vị chọn đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương với tư cách là người sử dụng lao động, quý vị có thể nộp đơn xin chương trình hỗ trợ. Quý vị bắt buộc phải cho nhân viên của mình nghỉ phép nếu họ đủ điều kiện và bảo vệ công việc của họ khi họ nghỉ phép. Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm một nhân viên khác, quý vị có thể truy cập trang mạng WorkSource Oregon, trang mạng này giúp kết nối các thương nghiệp và người lao động ở Oregon.

Đây có thể là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp ở các cộng đồng nông thôn trong việc tìm kiếm nhân viên. Các trung tâm Hỗ Trợ Tìm Việc Làm (Worksource) của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm một nhân viên khác khi một nhân viên nghỉ phép. Để tìm hiểu thêm về một số chương trình và dịch vụ, hãy truy cập trang mạng WorkSource Oregon.

Nếu doanh nghiệp không trả các khoản đóng góp khi đến hạn, họ có thể phải chịu trách nhiệm trả tiền phạt và tiền lãi.

Kinh doanh tự do - Các câu hỏi

Nếu quý vị tự kinh doanh hoặc là một nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động được hưởng chế độ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Điều này có nghĩa là quý vị không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình và quý vị không nhận được lợi ích. Tuy nhiên, quý vị có thể tham gia bằng cách chọn gói bảo hiểm. Nếu quý vị chọn bảo hiểm, quý vị sẽ đóng góp vào chương trình theo cách giống như nhân viên - 60% tỷ lệ đóng góp. Các cá nhân tự kinh doanh có thể chọn bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và có thể nộp đơn xin nghỉ hưởng lương bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023.

Điều đó phụ thuộc vào doanh nghiệp của quý vị và cách quý vị tự thanh toán tiền lương cho bản thân. 

 • Nếu quý vị trả lương  cho mình như một nhân viên, Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ coi quý vị là một nhân viên và quý vị sẽ đóng góp  vào chương trình như tất cả các nhân viên khác. 
 • Nếu quý vị là nhân viên duy nhất của doanh nghiệp mình, quý vị sẽ được coi là một tiểu thương nghiệp vì quý vị có ít hơn 25 nhân viên. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ không cần phải trả phần cho người sử dụng lao động. Tỷ lệ đóng góp đã được đặt cho năm 2023 là 1%. Nhân viên phải trả 60% trong số này. Là nhân viên duy nhất, quý vị chỉ sẽ trả khoản đóng góp của nhân viên. 
 • Nếu quý vị tự trả lương cho mình với tư cách là một nhà thầu độc lập hoặc với tư cách là một người kinh doanh tự do, thì quý vị sẽ không được tự động được hưởng chế độ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Điều này có nghĩa là quý vị không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình và quý vị không nhận được lợi ích. Tuy nhiên, quý vị có sự lựa chọn để tham gia vào chương trình. Nếu quý vị chọn tham gia vào chương trình, quý vị sẽ đóng góp giống như đóng góp của nhân viên. Quý vị có thể chọn bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và có thể nộp đơn xin nghỉ có lương bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023. 

Các câu hỏi về quyền lợi

Hầu hết người lao động ở Oregon đã kiếm được ít nhất 1.000 đô la trong năm trước đó có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023, những người lao động đủ điều kiện sẽ có thể nghỉ phép và nộp đơn xin trợ cấp. Người lao động sẽ nộp đơn xin nghỉ phép có lương và mở hồ sơ với chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).  Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) - không phải nơi làm việc của họ- sẽ trả trợ cấp cho họ (ngoại trừ trường hợp thương nghiệp có chương trình tương đương). Nhân viên sẽ có các lựa chọn khác nhau để được trả lương. Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng của chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) khi có thêm thông tin.

Chúng tôi tính toán phúc lợi dựa trên tiền lương và thu nhập mà một nhân viên kiếm được trong năm trước, do đó, số tiền phúc lợi của mỗi nhân viên sẽ khác nhau. Số tiền tối đa mà một nhân viên sẽ được trả là 120% mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang - số tiền trung bình mà nhân viên trên toàn tiểu bang kiếm được. Mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang ở Oregon cho năm 2023 là $ 1.224,82 đô la . Dựa trên đó, lợi ích hàng tuần tối thiểu là $ 61.24 đô la và lợi ích hàng tuần tối đa là $ 1.469,78 đô la. Sở Việc làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ cập nhật mức lương trung bình vào mỗi tháng Bảy hằng năm. 

Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bao gồm ba loại nghỉ phép có lương: Nghỉ phép Gia đình, Y tế, và Nghỉ phép An toàn 

Lý do  gia đình: 

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc chấn thương. 
 • Sinh con 
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ 
  • Trong năm đầu sau khi sinh 
  • Sau khi nhận nuôi 
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng 
Lý do y tế:  
 • Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng hoặc chấn thương  
Lý do an toàn:  
 • Dành cho nạn nhân bị tấn công tình dục, bạo hành gia đình, quấy rối hoặc theo dõi, bám đuôi.

Nếu một người lao động được trả lương như một nhân viên, đã kiếm được ít nhất 1.000 đô la tiền lương vào năm trước và hiện đang làm việc, họ có thể đủ điều kiện nhận quyền lợi từ chương trình Nghỉ phép Có Lương, không quan trọng  họ làm việc bao nhiêu giờ. Điều này có nghĩa là nhân viên theo mùa được phúc lợi từ chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).

Công việc của một nhân viên được bảo vệ khi trong thời gian nghỉ phép nếu họ đã làm việc cho cùng một doanh nghiệp trong 90 ngày liên tục. Ví dụ, nếu họ nộp đơn xin nghỉ phép trong tuần làm việc thứ hai, công việc của họ không được bảo vệ.

Các câu hỏi về khoản đóng góp

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là số tiền mà các thương nghiệp và người lao động sẽ đóng góp vào chương trình. Các khoản đóng góp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Người lao động có thể bắt đầu xin trợ cấp bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023. 

 • Tổng tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 đã được đặt ở mức 1% trên số tiền lương lên đến $132.900 đô la. Tru sở của chúng tôi sẽ quyết định tỷ lệ và giới hạn tiền lương vào ngày 15 tháng 11 hàng năm. 
 • Người lao động đóng 60% mức đóng góp. Ví dụ: nếu chi phiếu lương của một nhân viên tổng cộng là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la như một phần tỷ lệ đóng góp cho số tiền lương đó. 
 • Các doanh nghiệp có từ 25 nhân viên trở lên đóng 40% mức đóng góp. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả 1 triệu đô la tiền lương, thì doanh nghiệp đó sẽ trả $10.000 đô la vào Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon) mỗi năm. Doanh nghiệp sẽ trả 40% ($4.000 đô la) số tiền này và nhân viên sẽ trả 60% ($6.000 đô la). 
 • Các thương nghiệp có thể chọn trả phần nhân viên, toàn bộ hoặc một phần, như một lợi ích cho nhân viên của họ. 
 • Các tiểu thương nghiệp, có ít hơn 25 nhân viên, không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần phải khấu trừ và o nộp đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. Chương trình có sẵn các khoản trợ cấp cho các thương nghiệp nhỏ. 

Điều đó còn phụ thuộc vào việc: 

Nếu cả hai đều đúng đối với   lãnh đạo  của tập đoàn, thì cũng giống như các nhân viên khác, họ sẽ chịu trách nhiệm trả  phần đóng góp của nhân viên trên bất kỳ khoản nào được coi là “tiền lương” cho chương trình Nghỉ phép Có Lương . Ngoài ra, nếu doanh nghiệp là một doanh nghiệp  lớn theo định nghĩa của chương trình Nghỉ phép Có Lương , thì doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của doanh nghiệp trên tiền lương của các lãnh đạo  
công ty.

Có, chương trình vẫn hỗ trợ cho những tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên của họ. Chương trình hỗ trợ cho hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận vẫn đóng góp vào chương trình và có thể sẽ đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các thương nghiệp phi lợi nhuận với 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp vào chương trình, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những thương nghiệp phi lợi nhuận có ít hơn 25 nhân viên sẽ ko bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp, nhưng vẫn bắt buộc phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ. 

Có, chương trình vẫn hỗ trợ cho những tổ chức tôn giáo và nhân viên của họ. Chương trình hỗ trợ cho hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức tôn giáo vẫn đóng góp vào chương trình và có thể sẽ đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các tổ chức tôn giáo với 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp vào chương trình, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những tổ chức tôn giáo có ít hơn 25 nhân viên sẽ ko bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp, nhưng vẫn cần phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ.  

Quy mô của doanh nghiệp dựa theo số lượng trung bình của nhân viên làm việc trong và ngoài Oregon (nhân viên bán thời gian hoặc toàn thời gian). Số lượng này không bao gồm bất kỳ nhân viên nào được thuê để thay thế cho những nhân viên đủ điều kiện khi họ sử dụng nghỉ phép có lương.

Phần đóng góp của thương nghiệp dựa theo tổng số lượng nhân viên. Có nghĩa là bao gồm số lượng nhân viên làm việc trong và ngoài tiểu bang Oregon. Nếu một thương nghiệp có 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, thương nghiệp bắt buộc phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nào nhận lương ở Oregon. Nếu một thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên, thương nghiệp đó không bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nhận lương ở Oregon.  

Ví dụ : Một công ty của Oregon có ba nhân viên làm việc tại Oregon, 21 nhân viên làm việc ở Idaho, và bốn nhân viên làm việc tại Arizona. Bởi vì công ty đó có 25 nhân viên hoặc hơn, nên họ bắt buộc phải trả 40% của phần đóng góp của thương nghiệp. Tuy nhiên, họ chỉ cần phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho lương của ba nhân viên làm việc tại Oregon.

Các câu hỏi về truy cập thông tin cho tất cả

Chúng tôi hợp tác với cộng đồng, thương nghiệp, người lao động và những tổ chức đấu tranh cho cộng đồng để đảm bảo tất cả mọi người đang làm việc và sinh sống tại Oregon có thể sử dụng thời gian họ cần trong những lúc cần thiết nhất. Chúng tôi khuyến khích tất cả những cộng đồng của chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon), và kính mời quý vị tham dự những cuộc hội thảo cộng đồng trong tương lai.

Các câu hỏi về Chương Trình Tương Đương (Equivalent Plan)

Chương trình tương đương là một kế hoạch nghỉ phép có lương mà Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) đã phê duyệt, nhằm cung cấp những lợi ích bằng hoặc tốt hơn so với những lợi ích mà chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) cung cấp. Nếu một thương nghiệp đã có sẵn chương trình nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ hoặc đang suy nghĩ về điều đó, họ có thể đăng kí chương trình tương đương với Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department). Thông tin chi tiết, bao gồm điều kiện cần thiết cho một chương trình tương đương, hiện đang có tại trang chủ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).  

Xin vui lòng lưu ý rằng một chương trình tương đương có nghĩa là:  

 • Các thương nghiệp bắt buộc cung cấp những lợi ích giống hoặc tốt hơn chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) có thể mang lại.  
 • Các thương nghiệp không thể khấu trừ đóng góp của nhân viên từ tiền lương của họ nhiều hơn mức cho phép từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).  
 • Chương trình tương đương của các thương nghiệp bắt buộc phải nhận được sự chấp thuận của Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) trước nhất.

Bộ phận Quản Lý Tài Chính của Bộ Người Tiêu Dùng và Dịch vụ Doanh Nghiêp Oregon (The Oregon Department of Consumer and Business Services’ Division of Financial Regulation) sẽ xét duyệt những công ty bảo hiểm, để họ có thể tiếp thị sản phẩm bảo hiểm của họ sau khi đã được chấp thuận. Bất kể sự lựa chọn hợp tác với công ty bảo hiểm nào, các thương nghiệp vẫn cần phải nộp hồ sơ đăng ký cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) được xem xét và chấp thuận theo nội dung và quy tắc của chương trình.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ chấp nhận những hồ sơ đăng kí cho chương trình tương đương bắt đầu vào tháng 9 năm 2022. Phí hồ sơ cho một chương trình tương đương mới sẽ là $250. Nếu một thương nghiệp muốn cung cấp một chương trình tương đương, họ sẽ có hai lựa chọn:  

 1. Mua một chính sách bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm, sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những yêu cầu, quyền lợi, và thanh toán.  
 2. Tự tạo một chương trình tương đương. Có nghĩa là thương nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những yêu cầu, quyền lợi và thanh toán cho chương trình tương đương đó, cho dù thương nghiệp có sử dụng quản vị viên bên thứ ba hay không.  
Trong trường hợp nào đi chăng nữa, chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) vẫn sẽ cần kiểm tra và chấp nhận bất cứ chương trình tương đương nào trước khi thương nghiệp có thể cung cấp  cho nhân viên của họ. Thông tin chi tiết về chương trình tương đương hiện đang có trên trang chủ.

Nếu quý vị muốn sử dụng chính sách nghỉ trả lương (PTO) hiện tại giống như một chương trình tương đương của Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon), quý vị có thể đăng kí để xin phê duyệt bắt đầu tháng 9, 2022. Phí hồ sơ cho một chương trình tương đương mới sẽ là $250. Thông tin về chương trình tương đương hiện đang có trên trang chủ. Xin lui lòng lưu ý một chương trình tương đương có nghĩa là:  

 • Quý vị bắt buộc cung cấp những lợi ích giống hoặc hơn chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) mang lại.  
 • Các thương nghiệp không thể khấu trừ đóng góp của nhân viên từ tiền lương của họ vượt mức cho phép từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).  
 • Các thương nghiệp bắt buộc phải cho Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) xét duyệt kế hoạch trước tiên. Điều đó có nghĩa là quý có thể cần phải thay đổi chính sách nghỉ trả lương (PTO) hiện tại của quý vị để đáp ứng với những yêu cầu này.  

Câu hỏi liên quan về kỹ thuật

Cách chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) định nghĩa tiền lương cũng rất tương đồng với Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance).  

Tiền lương cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bao gồm:  

 • Tiền lương cố định và lương trả theo giờ  
 • Lương theo sản phẩm và lương theo công việc 
 • Nghỉ phép, bệnh, và lương nghỉ lễ, và nghỉ phép có lương (PTO)  
 • Tiền thưởng, lệ phí, và phần thưởng từ thương nghiệp 
 • Thời gian bồi thường và lương thời gian chờ đợi 
 • Hoa hồng hoặc tiền lương đảm bảo 
 • Tiền bồi thường cho bệnh tật và tai nạn thương tật  
 • Tiền lời và tiền chia cho dịch vụ  
 • Tiền bo và tiền thưởng 
 • Trợ cấp sa thải và trợ cấp ly thân 
 • Các khoản bồi thường khác ngoài tiền mặt, chẳng hạn như tiền ăn ở (ngoại trừ nhân viên nông nghiệp và giúp việc gia đình) 
 • Các phúc lợi ngoài lề, chẳng hạn như phương tiện vận chuyển của công ty, công ty trả tiền đậu xe, tiền bệnh tật được trả bởi bên thứ ba (ví dụ: công ty bảo hiểm), và sự hỗ trợ chăm sóc người phụ thuộc. 
Tiền lương cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) không bao gồm:  
 • Các khoản thanh toán cho các tài khoản chi tiêu linh hoạt và tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe đáp ứng các yêu cầu của Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code/IRC) kế hoạch phần 125 được trả bởi thương nghiệp hoặc người lao động.  
 • Bảo hiểm sức khỏe, răng, và những bảo hiểm khác được trả bởi thương nghiệp.  
 • Bảo hiểm sức khỏe, răng, và những bảo hiểm khác được trả bởi người lao động dưới Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code/IRC) kế hoạch phần 125.  
 • Chi phí ăn uống và di chuyển và phí trợ cấp công tác được trả bởi thương nghiệp dưới chính sách thương nghiệp.  
 • Lương hưu hoặc tiền cấp dưỡng 
 • Tiền bồi thường lao động cho bệnh tật hoặc tai nạn thương tật.  
Có thể còn một số ngoại lệ đối với cách định nghĩa “tiền lương.” Chúng tôi đang làm việc với bên Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance) để làm rõ định nghĩa này nhất có thể và giúp hỗ trợ các thương nghiệp. 

Chúng tôi đang làm việc với Cục Doanh Thu (Department of Revenue) để quyết định hộp nào trên đơn W2 chúng tôi sẽ sử dụng cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho các thương nghiệp sớm nhất khi có thể.

Chúng tôi đang làm việc với Cục Doanh Thu (Department of Revenue) để trả lời câu hỏi này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sớm nhất có thể khi chúng tôi có chúng.

Tất cả yêu cầu đều giống nhau. Nếu quý vị là một nhân viên của cơ cấu kinh doanh S (S-Corp) của bạn và được nhận lương cố định, Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ xem quý vị là một nhân viên của công ty đó cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ phải trả khoản đóng góp nhân viên. Nếu quý vị chỉ nhận các khoản thanh toán hoặc khoản phân chia, quý vị sẽ được xem là người kinh doanh tự do. Với vai trò là người kinh doanh tự do quý vị sẽ không tự động được bảo hiểm với Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Điều đó có nghĩa là quý vị không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình và quý vị sẽ không được nhận trợ cấp. Tuy nhiên, quý vị có sự lựa chọn để tham gia vào chương trình. Nếu quý vị chọn tham gia vào chương trình, quý vị sẽ đóng góp giống như khoản đóng góp của nhân viên. Quý vị có thể chọn tham gia vào chương trình bắt đầu tháng 1 ngày 1 năm 2023, và có thể nộp đơn xin nghỉ phép bắt đầu tháng 9 ngày 3 năm 2023.

Không giống như Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance), Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ không có chương trình cho việc hoàn lại tiền/trả sau. Nếu quý vị đang là một thương nghiệp hoàn lại tiền (reimbursing employer), quý vị hiện tại có đủ điều kiện để hoàn trả lại cho quỹ thất nghiệp cho những phúc lợi/tiền phụ cấp mà nhân viên của quý vị đã được nhận thay vì trả theo quý hoặc theo năm cho quỹ thất nghiệp. Sẽ không có sự lựa chọn cho việc hoàn trả lại tiền cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Tất cả các thương nghiệp sẽ phải liệt kê tiền lương Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) và đóng góp vào quỹ của chương trình trên bảng báo cáo bảng lương tổng hợp vào mỗi quý.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ là một phần của Báo Cáo Thuế Hàng Quý Tổng Hợp của Oregon (Oregon Combined Quaterly Tax Report). Chúng tôi đã soạn thảo các bản cập nhật cho các mẫu đơn thuế trả lương, bao gồm đơn OQ và đơn 132, để thêm Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) vào. Những mẫu đơn cập nhật này sẽ được ra mắt trước tháng 1, 2023. Khoản đóng góp sẽ bắt đầu vào tháng 1 ngày 1, 2023.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ sử dụng các quy tắc nộp hồ sơ tương tự cho những dịch vụ nộp hồ sơ hàng loạt (bulk filers) như Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance) trong hệ thống báo cáo bảng lương kết hợp. Hệ thống mới của Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ sắp ra mắt để sử dụng bắt đầu tháng 9 năm 2022. Bắt đầu vào quý thứ ba của năm 2022, hệ thống Frances sẽ thay thế cho Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương Oregon (Oregon Payroll Reporting System) và Hệ Thống Tài Khoản của Thương Nghiệp (Employer Account Access). Hệ thống mới sẽ bắt đầu hỗ trợ hệ thống báo cáo lương tổng hợp, bao gồm thuế Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance Tax), Quỹ Phúc Lợi Của Người Lao Động (Workers’ Benefit Fund), Thuế Khấu Trừ của Tiểu Bang (State Withholding Tax), Thuế Làn Đường và Di Chuyển của TriMet (Lane and TriMet Transit Taxes), và bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2023, sẽ bao gồm Thuế Di Chuyển của Tiểu Bang (Statewide Transit Tax) và sự đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon.  

Tìm hiểu thêm về hệ thống Frances và những tập tin đặc biệt tại francesinfo.oregon.gov.

Chúng tôi hiểu những sai sót ngoài kế hoạch có thể xảy ra khi bắt đầu một cái gì đó mới. Nếu một thương nghiệp quên khấu trừ khoản đóng góp của nhân viên, quý vị có thể quay trở lại để khấu trừ khoản đóng góp từ tiền lương của nhân viên trong quý đầu tiên khi phát hiện ra sai sót.

Khoản đóng góp nhân viên cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon phải được ghi chú trên bảng lương của nhân viên.

Có. Bắt đầu tháng 9 năm 2022, hệ thống mới của Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) mang tên Frances, sẽ thay thế cho Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương Oregon (Oregon Payroll Reporting System) và Hệ Thống Tài Khoản của Thương Nghiệp (Employer Account Access), bắt đầu vào  thời điểm báo cáo cho quý thứ ba năm 2022. Hệ thống mới sẽ bắt đầu hỗ trợ hệ thống báo cáo lương tổng hợp, bao gồm thuế Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance Tax), Quỹ Phúc Lợi Của Người Lao Động (Workers’ Benefit Fund), Thuế Khấu Trừ của Tiểu Bang (State Withholding Tax), Thuế Làn Đường và Di Chuyển của TriMet (Lane and TriMet Transit Taxes), và bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2023, sẽ bao gồm Thuế Di Chuyển của Tiểu Bang (Statewide Transit Tax) và sự đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Chúng tôi sẽ gửi thông tin tới các thương nghiệp về cách truy cập hệ thống mới và đăng ký tài khoản của quý vị.

Các thương nghiệp sẽ sử dụng Số Nhận Dạng Thương Nghiệp (Business Identification Number/BIN) cho báo cáo, đóng góp, hoặc hỏi các câu hỏi về tài khoản cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon) của quý vị. Quý vị phải cung cấp Số Nhận Dạng Thương Nghiệp (BIN) trong tất cả các hình thức liên lạc, trả lại, và thanh toán. Một số mẫu đơn có thể đòi hỏi Số Nhận Dạng Thương Nghiệp Liên Bang (Federal Employer Identification Number/FEIN).

Các thương nghiệp sẽ báo cáo theo quý qua Báo Cáo Thuế Hàng Quý Tổng Hợp của Oregon (Oregon Combined Quaterly Tax Report). Chúng tôi đã soạn thảo các bản cập nhật cho các mẫu đơn OQ và đơn 132 để thêm chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon) vào, và chúng tôi sẽ ra mắt trước tháng 1 năm 2023. Các thương nghiệp sẽ điền vào phần của các loại tiền lương đủ điều kiện để đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon), số lượng nhân viên, và hạn của các khoản đóng góp. Mỗi thương nghiệp cũng cần phải điền vào mẫu đơn Báo Cáo Chi Tiết Về Nhân Viên Oregon (mẫu đơn 132/Oregon Employee Detail Report) trong đó bao gồm tiền lương theo chương trình nghỉ phép có lương. Thời hạn cho Báo Cáo Thuế Hàng Quý Tổng Hợp của Oregon (Oregon Combined Quaterly Tax Report/mẫu đơn OQ) sẽ là vào đúng ngày hoặc trước ngày cuối cùng của tháng sau khi kết thúc quý.

Những Câu Hỏi Khác Từ Phía Thương Nghiệp

Điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sử dụng tiêu chuẩn về vùng miền giống như bảo hiểm thất nghiệp liên bang và chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Washington. Các thương nghiệp có nhân viên đang làm việc và sinh sống tại Oregon có khả năng cao cần tham gia vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bằng cách giữ khoản đóng góp của nhân viên. Nếu một thương nghiệp có 25 nhân viên hoặc hơn, thương nghiệp đó bắt buộc phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho nhân viên nào đang nhận lương ở Oregon. Tuy nhiên, người lao động đang làm việc và sinh sống tại Oregon cũng cần phải trả phần đóng góp của nhân viên. Người dân Oregon đang làm việc ở một tiểu bang khác thì không cần phải đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) và tất nhiên cũng sẽ không đạt tiêu chuẩn cho chương trình.

Phụ thuộc vào nơi nhân viên của quý vị làm việc. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sử dụng tiêu chuẩn về vùng miền giống như bảo hiểm thất nghiệp liên bang và chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Washington. Có khả năng cao quý vị không cần phải tham gia vào cả hai tiểu bang cho cùng nhân viên. Nếu nhân viên của quý vị chủ yếu làm việc ở Oregon, quý vị sẽ giữ khoản đóng góp của nhân viên và trả phần đóng góp của thương nghiệp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) trên tất cả tiền lương kiếm được trong tiểu bang Washington và Oregon. Chúng tôi đang làm việc với tiểu bang Washington để đảm bảo chúng tôi tuân thủ các điều lệ giống nhau cho khoản đóng góp để người lao động không cần phải trả hai lần. 

Những Câu Hỏi Khác Từ Phía Người Lao Động

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bắt đầu vào năm 2023. Tất cả thương nghiệp và người lao động sẽ bắt đầu trả vào khoản đóng góp vào tháng 1 năm 2023, và người lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp vào tháng 9 năm 2023. Trong tháng 9 năm 2023, quý vị có thể nộp đơn xin nghỉ phép có lương qua hệ thống Frances hoặc yêu cầu một mẫu đơn. Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) đã tạo ra một thư mục tài nguyên để giúp đỡ quý vị tìm sự trợ giúp.

Chúng tôi rất thấu hiểu nỗi lo lắng của quý vị và chúng tôi biết chương trình này rất quan trọng cho tất cả các cộng đồng của chúng ta. Sẽ cần một khoản thời gian dài để một chương trình mới có thể đi vào vận hành. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) được ký thành luật vào tháng 8 năm 2019, và đại dịch COVID-19 xảy ra vào tháng 3 năm 2020. Rất nhiều nhân viên của chúng tôi phải chuyển qua giúp đỡ cho chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp bởi vì có quá nhiều người bị mất việc làm khi đại dịch xảy ra. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách chúng tôi làm việc cùng nhau, số lượng tài nguyên chúng tôi có và kể cả tốc độ chúng tôi có thể triển khai chương trình.   

Xin vui lòng chia sẽ rộng rãi thư mục tài nguyên này tới bạn bè và người thân của quý vị. Hiện tại có một số các chương trình có thể mang lại sự trợ giúp nếu họ đủ điều kiện. 

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm