Khoản trợ cấp

Tìm hiểu cách hỗ trợ những hãng sở quy mô nhỏ chọn nộp tiền vào chương trình.

Cách thức các khoản trợ cấp có thể hỗ trợ

Là một thương nghiệp nhỏ, với ít hơn 25 nhân viên, quý vị có thể nhận sự trợ giúp tài chính để mướn một nhân viên thay thế tạm thời hoặc để giúp đỡ với chi phí đáng kể liên quan tới tiền lương – chẳng hạn tăng ca hoặc đào tạo – trong khi nhân viên chính thức của quý vị đang nghỉ phép. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận quỹ hỗ trợ lên tới 10 lần cho mỗi năm.

Nếu Nghỉ Phép Có Lương chấp thuận quỹ hỗ trợ của quý vị, quý vị sẽ cần phải trả vào phần đóng góp thương nghiệp cho hai năm sau khi Nghỉ Phép Có Lương cấp quỹ hỗ trợ cho quý vị.

Cách đăng ký nhận trợ cấp

Quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp trên hệ thống Frances Online.

Frances Online là gì? 

Frances Online là trang web báo cáo bảng lương của Oregon. Frances Online thay thế Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương Oregon (OPRS) và cổng thông tin Truy Cập Tài Khoản Hãng Sở (EAA). Frances Online là nơi quý vị có thể đăng ký nhận trợ cấp. 

Hệ thống mạng Frances Online là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để xin trợ cấp quỹ hỗ trợ thương nghiệp. Quý vị có thể trả lời các câu hỏi từ trang Nghỉ Phép Có Lương và kiểm tra tình trạng đơn xin của quý vị hoặc khoản tiền được thanh toán. Nếu quý vị không thể truy cập vào hệ thống mạng Frances Online, xin vui lòng gửi đơn xin trợ cấp bằng giấy đến cho chúng tôi. Có thể sẽ lâu hơn để quý vị nhận được hồi âm.
Nộp đơn xin trợ cấp trên hệ thống mạng Frances Online

Tôi cần phải làm gì để nhận được một quỹ hỗ trợ thương nghiệp?

Với tư cách là hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên, để nhận trợ cấp, quý vị phải: 

 • Nộp hồ sơ trên hệ thống Frances Online bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023
 • Nộp các tài liệu để xác minh quý vị đủ điều kiện cho một quỹ hỗ trợ thương nghiệp:
  • Chứng minh quý vị đã mướn một nhân viên thay thế tạm thời
  • Chứng minh các chi phí đáng kể liên quan tới tiền lương, chẳng hạn như chi phí tăng ca hoặc chi phí đào tạo
 • Đồng ý trả phần đóng góp thương nghiệp (40% của 1% tỉ lệ đóng góp) cho ít nhất 8 quý (2 năm) sau khi nhận được quỹ hỗ trợ.

Tôi có thể sử dụng quỹ hỗ trợ thương nghiệp vào cái gì?

Có 2 loại quỹ hỗ trợ thương nghiệp:

 • Một quỹ hỗ trợ lên tới $3000 đô la
  • Để mướn một nhân viên thay thế tạm thời
 • Một quỹ hỗ trợ lên tới $1000 đô la
  • Cho những chi phí đáng kể liên quan tới tiền lương, chẳng hạn chi phí tăng ca hoặc đào tạo

Tôi có cần hoàn trả khoản trợ cấp không? 

Quý vị có thể cần phải trả lại quỹ hỗ trợ nếu:

 • Có một sự thay đổi trên quy mô thương  nghiệp của quý vị và Nghỉ Phép Có Lương quyết định quý vị đã trở thành một thương nghiệp lớn vào thời điểm nhân viên của quý vị bắt đầu kì nghỉ phép của họ.
 • Các thông tin hoặc tài liệu mà quý vị cung cấp trong đơn nộp xin quỹ hỗ trợ không chính xác và quý vị không đủ hội đủ tiêu chuẩn để nhận được quỹ hỗ trợ.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm