Đội ngũ lãnh đạo

Gặp gỡ đội nhóm và các thành viên ủy ban vận hành chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Đội ngũ của chúng tôi

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon đang tạo ra một chương trình giúp ích cho tất cả cộng đồng tại Oregon. Quá trình này yêu cầu làm việc theo nhóm. Chúng tôi quý trọng các ý kiến, đề xuất và câu hỏi từ nhiều cộng đồng khác nhau và muốn lắng nghe mọi quan điểm. Điều này vô cùng quan trọng đối với sự thành công của chương trình. Tìm hiểu thêm về đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi và cách thức liên hệ hoặc tham gia với chúng tôi trong sự kiện sắp tới.
Karen Madden Humelbaugh
Karen Madden Humelbaugh, Giám đốc chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Karen Madden Humelbaugh là giám...

Đọc thêm
Juan Serratos
Juan Serratos, Phó Giám đốc chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Juan Serratos là phó giám...

Đọc thêm
Kelley Ofoni
Kelley Ofoni, Quản lý chính sách của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Kelley Ofoni là quản lý...

Đọc thêm
Shannon Ball
Shannon Ball, Trưởng ban chính sách của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Shannon Ball là trưởng ban...

Đọc thêm
Ayesha Khalid
Ayesha Khalid, Nhà kinh tế học của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Ayesha Khalid tham gia chương...

Đọc thêm
Rachel Bruneau
Rachel Bruneau, Nhà Phân Tích Sự Công Bằng và Hòa Nhập chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Rachel L Bruneau là điều...

Đọc thêm

Gặp gỡ Ủy ban Cố vấn của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Ủy ban Cố vấn của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon là một nhóm người đại diện cho các cộng đồng ở Oregon và đóng góp ý kiến về cách thức triển khai chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Ủy ban bao gồm 9 người đưa ra những lời khuyên quan trọng về các chính sách, quy tắc, quản lý chương trình và nhiều khía cạnh khác. Bốn thành viên đại diện cho người lao động và nhóm người vận động, 4 thành viên đại diện cho hãng sở (bao gồm hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên), và 1 người đại diện cho Bộ Việc làm Oregon.

Karen Madden Humelbaugh, Chủ Tịch
Đại diện Bộ Việc Làm Oregon

Amanda Dalton, Người Vận Động Dalton
Đại diện doanh nghiệp

Jenny Dresler, Cố Vấn Hành Chính Công vụ
Đại diện hãng sở quy mô nhỏ

Odalis Aguilar-Aguilar (she/ella) – Oregon AFSCME
Đại diện người lao động

Eric Hunter, CareOregon
Đại diện hãng sở

Courtney Veronneau, Family Forward Oregon
Đại diện nhóm vận động của người lao động

Anna Roberts (she/her) - SEIU Local 49
Đại diện người lao động

JaJetta Dumdi, A-Dec
Đại diện hãng sở

Catie Theisen, Liên Đoàn Lao Động và Hiệp Hội của Các Tổ Chức Công Nghiệp Hoa Kỳ (Oregon AFL-CIO) tại Oregon
Đại diện người lao động

Tìm hiểu thêm về các cuộc họp trước đây và trong tương lai của Ủy ban Cố vấn của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Gặp gỡ Ủy ban Cố vấn Thiết lập quy tắc

Ủy ban Cố vấn Thiết lập quy tắc là một nhóm các thành viên từ Ủy ban Cố vấn của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon đóng góp ý kiến về các quy tắc mới hoặc khi thay đổi các quy tắc. Người dân được mời đóng góp ý kiến và đề xuất những thay đổi đối với các quy tắc của chương trình hoặc quá trình tạo ra các quy tắc mới hay bất kỳ tác động tài chính nào có thể có. Tìm hiểu thêm về các cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Thiết lập quy tắc.

Liên hệ

Nếu quý vị có thắc mắc, đề xuất, ý kiến hay mối quan tâm đến chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon, chúng tôi rất vui lòng lắng nghe. Chương trình của chúng tôi vững mạnh hơn mỗi khi tiếp nhận thông tin từ các cộng đồng.

Vui lòng gửi email đến địa chỉ PaidLeave@Oregon.gov để nêu câu hỏi về vấn đề chung hoặc gửi đến địa chỉ Rules@employ.oregon.gov  để nêu câu hỏi về thiết lập quy tắc.     

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm