Các nhà cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

Vai trò quan trọng của quý vị trong chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

 
 

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon là gì?

Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon là một chương trình mới hỗ trợ người lao động nghỉ phép có lương vì lý do công việc gia đình, y tế và an toàn. Tìm hiểu thêm về các hình thức nghỉ phép mà cá nhân có thể đăng ký.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Những điều quý vị cần biết
Quý vị, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm việc với chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon, đảm nhận một vai trò quan trọng. Khi một người mà quý vị phục vụ đủ điều kiện để Nghỉ Phép Có Lương, họ có thể cần quý vị trợ giúp về các giấy tờ cần thiết khi đăng ký nhận phúc lợi.

Vai trò của quý vị đối với bệnh nhân
Những bệnh nhân đủ điều kiện tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon sẽ cần cung cấp giấy tờ khi đăng ký nhận các phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. 

Quý vị có thể cần hỗ trợ bệnh nhân điền các biểu mẫu hoặc giấy tờ cần thiết để xác minh bệnh trạng nghiêm trọng nhằm nhận được các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.
 

Thuật ngữ chính

Bệnh trạng nghiêm trọng là gì theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon?

Bệnh trạng nghiêm trọng là khi một người hoặc thành viên gia đình của người đó mắc bệnh, bị chấn thương hoặc sức khỏe suy yếu:

 • Cần được chăm sóc nội trú
 • Gây ra nguy cơ tử vong hoặc khả năng tử vong trong tương lai gần
 • Cần được chăm sóc ngay lập tức hoặc liên tục
 • Dẫn đến một khoảng thời gian mất năng lực
 • Trải qua nhiều phương pháp điều trị
 • Dẫn đến một khoảng thời gian ốm yếu do mang thai

Vui lòng đọc định nghĩa đầy đủ và toàn bộ các bệnh trạng mà chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon xem là bệnh trạng nghiêm trọng.

Biểu mẫu

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật phần này của trang web bằng các biểu mẫu và giấy tờ mới nhất mà quý vị cần để trợ giúp bệnh nhân của mình.
Biểu mẫu xin nghỉ phép vì công việc gia đình
Tải thêm
Biểu mẫu xin nghỉ phép vì lý do y tế
Tải thêm
Biểu mẫu xin nghỉ phép vì lý do an toàn
Tải thêm

Nhà cung cấp dịch vụ

Những điều quý vị cần biết
Các nhà cung cấp dịch vụ như nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ nạn nhân, nhân viên xã hội, sĩ quan cảnh sát, điều phối viên về Tiêu mục IX và những người làm việc trong các tổ chức nhận con nuôi có vai trò quan trọng đối với sự thành công của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Vai trò của quý vị

 • Nếu một người mà quý vị phục vụ đủ điều kiện Nghỉ Phép Có Lương, họ phải cung cấp giấy tờ khi đăng ký nhận phúc lợi 
 • Quý vị có thể cần hỗ trợ bệnh nhân điền các biểu mẫu hoặc giấy tờ cần thiết
 • Quý vị có thể cần cung cấp các giấy tờ chứng minh việc chăm sóc nuôi dưỡng hoặc bản sao của lệnh bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình 
 • Nếu quý vị làm việc cho một tổ chức nhận con nuôi, quý vị có thể cần cung cấp bản sao của hồ sơ nhận con nuôi

Biểu mẫu
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật phần này bằng các biểu mẫu và giấy tờ mới nhất.
 • Biểu mẫu xin nghỉ phép vì công việc gia đình
 • Biểu mẫu xin nghỉ phép vì lý do y tế
 • Biểu mẫu xin nghỉ phép vì lý do an toàn

Đăng ký nhận bản tin

Duy trì cập nhật để nhận được những tin tức mới nhất khi chúng tôi triển khai chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị

Tạo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon cho tất cả chúng ta. Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị về chương trình. Nếu quý vị muốn tham gia một sự kiện hay muốn nhóm chúng tôi trình bày, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ PaidLeave@oregon.gov