Những điều mà doanh nghiệp cần thực hiện

Các công ty-doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon và đội ngũ nhân viên của chương trình Nghỉ Phép Có Lương luôn sẵn sàng để trợ giúp.

 
 

Bắt đầu từ đây

Tạo tài khoản của quý vị trên hệ thống Frances Online

Frances Online là hệ thống báo cáo bảng lương của Oregon. Frances Online là nơi quý vị, với tư cách là doanh nghiệp, sẽ nộp báo cáo bảng lương. Ngoài ra, đây cũng là nơi quý vị sẽ báo cáo các khoản đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Quý vị có thể dễ dàng tạo một tài khoản ngay hôm nay!

Quý vị sẽ cần chuẩn bị một vài thông tin khi tạo tài khoản:

Tạo tài khoản của quý vị ngay
Quý vị vẫn còn thắc mắc? Xin vui lòng tìm kiếm câu trả lời hoặc tìm hiểu thêm về Frances Online.

Doanh Nghiệp có quy mô nhỏ

Doanh nghiệp có quy mô nhỏ có trung bình ít hơn 25 nhân viên không cần phải nộp khoản đóng góp của doang nghiệp. Quý vị vẫn phải thu các khoản đóng góp từ tiền lương của người lao động và thay mặt họ nộp vào chương trình .Quí vị cũng phải bảo vệ việc làm và chức vụ của họ. Điều này có nghĩa là họ không thể bị mất việc hoặc chức vụ của họ nếu chức vụ và công việc đó vẫn còn khi họ quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ phép có lương.

Người lao động của quý vị vẫn được bảo hiểm và có thể đăng ký nhận phúc lợi của Nghỉ Phép Có Lương.

Tìm hiểu thêm về những điều mà các chủ công ty-doanh nghiệp nhỏ cần biết thêm về chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Tìm hiểu về những trách nhiệm của quý vị với Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Quý vị cần thực hiện những gì bây giờ

 • Báo cáo khoản đóng góp của công ty-doanh nghiệp. Quý vị phải trả khoản đóng góp của doanh nghiệp nếu quý vị có trung bình từ 25 nhân viên trở lên.
  • Những công ty-doanh nghiệp lớn có từ 25 nhân viên trở lên phải trả 40% tổng tỷ lệ đóng góp (được đặt ở mức 1% cho năm 2024), tối đa $168,600 đô la dựa trên bảng chỉ số tiền lương của an sinh xã hội cho mỗi nhân viên, mỗi năm.
  • Sử dụng máy tính tính toán các đóng góp này để ước tính số tiền quý vị sẽ đóng góp.
 • Giữ lại các khoản đóng góp của nhân viên. Quý vị phải khấu trừ các khoản đóng góp từ tiền lương của nhân viên. Các nhân viên sẽ trả 60% tổng tỷ lệ đóng góp (là 1% cho năm 2024) dựa theo bảng chỉ số lương an sinh xã hội ($168,600) cho mỗi năm.
 • Nộp các khoản đóng góp mỗi quý. Quý vị phải lập danh sách các khoản đóng góp của nhân viên và doanh nghiệp (nếu ứng dụng) trên bảng báo cáo thuế Tổng hợp của Oregon, cho dù quý vị là công ty nhỏ (ít hơn 25 nhân viên) hay công ty lớn (25 nhân viên trở lên). Nếu quý vị sử dụng công ty quản lý để lo bảng lương hoặc công ty trả lương của bên thứ ba, họ có thể đảm nhận việc giữ lại các khoản đóng góp của nhân viên của quý vị. Xin đảm bảo rằng họ biết cách nộp báo cáo.
  • Quý vị có thể ước tính số tiền quý vị sẽ trả dựa trên số lượng nhân viên quý vị có và số tiền quý vị trả lương. Ví dụ: nếu quý vị có 1 triệu đô la trong tổng quỹ lương, quý vị phải trả $4,000 đô la (40% của tỷ lệ đóng góp 1%) cho mỗi năm và nhân viên của quý vị sẽ trả $6,000 đô la (60% của tỷ lệ đóng góp 1%) cho mỗi năm. Đây là khoản đóng góp tổng cộng $10,000 đô la cho năm.
 • Gửi các báo cáo bảng lương của quý vị trên hệ thống Frances Online cho mỗi quý.
  • Báo cáo tổng số các nhân viên mà quý vị có, tổng số tiền lương quy định theo mục Nghỉ Phép Có Lương mà quý vị đã trả trong quý, và tổng số tiền đóng góp.
  • Cách thay đổi một bảng báo cáo:
   • Trong mục Bảng Lương và mục các Đóng Góp ở hệ thống Frances Online, chọn mục Xem hoặc Nộp các Báo Cáo Bảng Lương
   • Chọn vào hiển thị Khoảng Thời Gian và sau đó chọn khoảng thời gian với những thay đổi mà quý vị muốn thực hiện
 • Thanh toán tổng số tiền đóng góp cả phần của công ty-doanh nghiệp và phần của nhân viên (nếu ứng dụng) cho mỗi quý bằng cách thanh toán qua Trực tuyến của Cục Doanh Thu (cũng được liên kết trên hệ thống Frances Online).
  • Cách để trả thanh toán khi trễ hạn 

   Chỉ có thể thực hiện các thanh toán bị trễ hạn trên hệ thống Frances Online. Và đây là cách:

   • Trong mục Bảng Lương và các Đóng góp, chọn phần Thanh Toán cho Số Dư còn lại chưa được thanh toán
   • Thanh toán trên hệ thống điện tử và chọn kế tiếp (Next)
   • Đăng nhập thông tin cách thanh toán của quý vị và chọn Gửi (Submit)

Chúng tôi có đoạn phim (video) với các hướng dẫn làm cách nào để nộp hồ sơ trên hệ thống Frances Online.

 • Cho phép những nhân viên hội đủ điều kiện nghỉ phép. Quý vị phải cho nhân viên của mình nghỉ phép nếu Nghỉ Phép Có Lương chấp thuận thời gian nghỉ phép của họ.
 • Giữ công việc và vị trí của nhân viên. Nhân viên của quý vị có quyền giữ nguyên công việc giống như trước khi họ lấy nghỉ phép nếu nhân viên của quý vị đã làm việc cho quý vị hơn 90 ngày liên tục. Nếu công việc của họ không còn tồn tại khi họ trở lại từ nghỉ phép có lương, và trung bình quý vị có hơn 25 nhân viên, quý vị phải giao cho họ một vị trí tương tự khi họ trở lại sau kỳ nghỉ phép. Nếu một vị trí tương tự không hiện hữu trong khu vực đó, quý vị phải cung cấp một vị trí tương tự ở một địa điểm khác trong vòng 50 miles. Nếtrung bình quý vị có ít hơn 25 nhân viên, quý vị có thể giao cho họ một vị trí khác với nhiệm vụ công việc và các quyền lợi cùng với mức trả lương tương tự khi họ trở lại làm việc.
 • Dán mô hình áp phích thông báo ở vị trí dễ thấy. Các công ty-doanh nghiệp phải dán áp phích thông báo kiểu mẫu tại mỗi địa điểm làm việc và cung cấp một bản sao cho bất kỳ nhân viên nào làm việc ở xa. Tải xuống một áp phích có thể in được. Nếu quý vị có một chương trình kế hoạch tương đương, quý vị cũng cần phải đăng một mô hình áp phích thông báo. Tìm hiểu thêm bằng cách tham khảo Tập Sách Hướng Dẫn cho Chương Trình Tương Đương.
Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc? Xin tham khảo thêm trên Tập Sách Hướng Dẫn danh cho Công Ty-Doanh Nghiệp.

Mức tiền lương tối đa

Những điều mà bên thứ ba quản trị bảng lương cần biết

Bên thứ ba quản trị bảng lương là một cá nhân hoặc công ty hỗ trợ doanh nghiệp xử lý bảng lương. Để thanh toán hoặc nộp báo cáo, đây là những điều mà bên thứ ba quản trị bảng lương cần thực hiện và cần biết:

 • Bắt đầu bằng bước tạo tài khoản trên hệ thống Frances Online
 • Quý vị sẽ cần thông tin tài khoản của khách hàng hoặc các báo cáo bảng lương trước đó để chứng minh rằng quý vị có quyền truy cập vào tài khoản củdoanh nghiệp đó
 • Quý vị không cần giấy ủy quyền khi nộp báo cáo thay mặt cho doanh nghiệp
 • Để tìm kiếm tài khoản trên hệ thống Frances Online, quý vị có thể sử dụng SốNhận Dạng Doanh Nghiệp (BIN)
Các quản trị viên đại diện của bên thứ ba lo về bảng lương - gửi các báo cáo trên hệ thống Frances Online.

Là một quản trị viên bên thứ ba (TPA), quý vị có thể cần phải trả lời toàn bộ các câu hỏi trên hệ thống Frances Onlines cho khách hàng của quý vị mà chúng tôi gửi đến như một phần trong đơn xin trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương dành cho người lao động.

Trong đoạn Vi-đê-ô (video) này, quý vị sẽ tìm hiểu làm cách nào để:

 • Thêm vào một khách hàng mới
 • Thêm quyền truy cập vào tài khoản lợi ích cho những khách hàng mới và những khách hàng hiện đang có sẵn

Quyền truy cập lợi ích là gì?

Đó là một loại quyền truy cập trên hệ thống Frances Online cho phép quý vị trả lời những bộ các câu hỏi chúng tôi gửi đến về những người lao động.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm