Thiết lập quy tắc

Cách thiết lập các quy tắc của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và người thiết lập.

Tầm quan trọng của các quy tắc

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon tin rằng mọi người đều có quyền nhận phúc lợi nghỉ phép có lương khi họ cần chăm sóc bản thân và những người thân yêu. Quy chế là nền tảng của chương trình, nhưng vẫn cần có các quy tắc hành chính để giải thích chi tiết. Chúng tôi đảm bảo đưa ra các chính sách, quy tắc và hướng dẫn phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người dân Oregon.

Định nghĩa của thiết lập quy tắc và tầm quan trọng

Các quy tắc hành chính rất cần thiết vì những lý do sau: 

  • Quy chế của Oregon nêu rõ rằng quy chế cần được làm rõ hoặc định nghĩa thêm về quy tắc hoặc 
  • Nếu quy chế của Oregon không rõ ràng, thì quy chế cần được làm rõ thêm

Khi Đạo luật Nghỉ phép có lương vì lý do y tế và gia đình được thông qua năm 2019, một số phần đã đưa ra nhiều câu hỏi hơn mà các quy chế có thể dễ dàng giải đáp. “Tiền lương” là gì? Nộp đơn đăng ký nhận các phúc lợi như thế nào? Các hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên sẽ nhận các khoản trợ cấp bằng hình thức nào?

Thiết lập quy tắc là trả lời những câu hỏi này và rất nhiều thắc mắc khác để làm rõ vấn đề; hơn nữa, đây cũng là cách thiết lập cam kết đối với các thông lệ hành chính để đảm bảo tính nhất quán khi làm việc với công chúng. 

Các quy tắc có đầy đủ hiệu lực pháp lý, vì thế điều quan trọng là phải làm việc với cộng đồng để điều chỉnh các quy tắc này phù hợp với mọi người. Mặc dù Bộ Việc Làm Oregon có quyền quyết định trong việc soạn lập các quy tắc, nhưng Ủy Ban Cố Vấn Thiết Lập Quy Tắc đã được thiết lập theo luật định để hướng dẫn Bộ Việc Làm thông qua các quyết định về thiết lập quy tắc. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Ủy ban Cố vấn Thiết lập quy tắc của Chương trình Nghỉ Phép Có Lương và nếu quan tâm đến việc tìm hiểu thêm chi tiết về quy trình xây dựng các quy tắc, hãy truy cập trang Thiết lập quy tắc chính thức của chúng tôi.

Các quy tắc của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Các quy tắc của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon được tạo thành các gói. Các quy tắc hỗ trợ tạo ra những hướng dẫn và yêu cầu dành cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Quý vị có thể đọc, tải xuống hoặc tìm kiếm thông tin về:

Liên hệ

Quý vị có thắc mắc hay ý kiến về các quy tắc của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon? Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị. Gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ Rules@employ.oregon.gov.