Điều gì sẽ xảy ra sau khi quý vị nộp yêu cầu trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Điều gì sẽ xảy ra sau khi quý vị nộp đơn cho trợ cấp phúc lợi

Hệ thống Frances Online sẽ tự động ước tính số tiền trợ cấp của quý vị và thời gian bắt đầu trợ cấp của quý vị.  Hệ thống sẽ liệt kê số tiền trợ cấp này trên trang chủ của hệ thống Frances Online của quý vị. Hệ thống sẽ làm những điều này trước khi chúng tôi bắt đầu xem xét đơn xin trợ cấp của quý vị. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận đơn xin trợ cấp của quý vị.

Nghỉ Phép Có Lương sẽ bắt đầu xác minh danh tính của quý vị ngay lập tức. Bước này rất quan trọng để bảo vệ quý vị khỏi hành vi gian lận và trộm cấp danh tính. Yêu cầu trợ cấp của quý vị không thể được chuyển tiếp tới giai đoạn tiếp theo cho tới khi chúng tôi đã xác minh danh tính của quý vị. Bước này có thể kéo dài vài ngày và nếu quý vị gửi cho chúng tôi thông tin không chính xác, điều này có thể làm chậm trễ xác minh danh tính của quý vị.

Kể cả khi quý vị chọn nhận thông báo qua điện tử, quý vị vẫn có thể nhận được thông báo qua thư để yêu cầu thêm thông tin. Xin vui lòng tiếp tục kiểm tra tài khoản Frances Online và hộp thư tại gia của quý vị. Rất là quan trọng khi quý vị làm theo chính xác các hướng dẫn trên thông báo nếu quý vị nhận được thông báo. Nếu quý vị không làm những điều này, quý vị sẽ làm chậm trễ yêu cầu trợ cấp của quý vị.

Tôi nên chờ đợi những gì trong khi Nghỉ Phép Có Lương xem xét yêu cầu trợ cấp của tôi?

Sau khi chúng tôi xác nhận danh tính của quý vị, chúng tôi sẽ xét duyệt riêng biệt nhiều phần khác nhau của yêu cầu trợ cấp của quý vị. Quý vị có thể nhận được nhiều hơn một vài yêu cầu để cung cấp thêm thông tin kèm theo nhiều hơn một thông báo quyết định từ Nghỉ Phép Có Lương. Rất là quan trọng khi quý vị đọc tất cả các thông báo để đảm bảo rằng thông tin của quý vị là chính xác.

Dưới đây là một vài loại quyết định quý vị có thể nhận được trên tài khoản Frances Online của quý vị:

 1. Đầu tiên, chúng tôi muốn chắc chắn rằng quý vị đã nhận được ít nhất $1000 đô trong tiền lương quy định hoặc thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tự do trong năm cơ bản hoặc năm cơ bản thay thế của quý vị. Nếu quý vị kinh doanh tự do, chúng tôi muốn chắc chắn rằng quý vị cũng trả vào khoản đóng góp trong khoản thời gian này. Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin đến quý vị qua hệ thống Frances liên quan đến “quyết định tiền tệ.” Những thông báo này bao gồm các thông tin chi tiết về thu nhập của quý vị trong năm căn bản hoặc năm căn bản thay thế của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi thông báo này đến cho quý vị trước khi chúng tôi chấp thuận đơn xin yêu cầu trợ cấp của quý vị và gửi cho quý vị thông báo quyết định trợ cấp phúc lợi. Thông báo về quyết định tiền tệ có thể bao gồm cả thông báo yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, thông báo cũng sẽ bao gồm số tiền trợ cấp tiềm năng của quý vị. Xin được nhắc lại, khi quý vị nhận được thông báo này không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận yêu cầu trợ cấp của quý vị.
 2. Tiếp theo, sau khi chúng tôi chắc chắn quý vị đã hội đủ điều kiện về thu nhập, chúng tôi sẽ kiểm tra các yêu cầu khác liên quan đến loại nghỉ phép của quý vị (gia đình, y tế, hoặc an toàn) hoặc các thông tin khác. Chúng tôi thường xuyên gửi các câu hỏi và thông báo đến quý vị để yêu cầu thêm thông tin về sự kiện nghỉ phép của quý vị hoặc các thông tin liên quan khác. Chúng tôi gửi các thông báo này đến quý vị sau khi chúng tôi đã chắc chắn quý vị đã hội đủ điều kiện về thu nhập, nhưng trước khi chúng tôi chấp thuận hay từ chối đơn xin yêu cầu trợ cấp của quý vị. Ngoài ra, chúng tôi thường cần quý vị điền mẫu đơn để cho nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe của quý vị cần phải kí vào. Sau khi quý vị hoàn thành các bước này, quý vị có thể nhận thông báo trên hệ thống Frances Online liên quan đến phần được gọi là “các quyết định về phi tiền tệ.”
 3. Khi chúng tôi hoàn thành xét duyệt yêu cầu trợ cấp của quý vị, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thông báo cuối cùng về quyền lợi để thông báo với quý vị nếu chúng tôi đã chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu trợ cấp của quý vị.

Khi chúng tôi nhận thêm thông tin về yêu cầu trợ cấp của quý vị, quý vị có thể nhận các thông báo để thông báo với quý vị về sự thay đổi trong quyết định trước đây của chúng tôi về yêu cầu trợ cấp của quý vị.

Xin vui lòng tiếp tục kiểm tra tài khoản Frances Online và hộp thư của quý vị cho các thông báo để quý vị có thể hồi đáp một cách nhanh chóng bất cứ câu hỏi nào chúng tôi có về yêu cầu trợ cấp của quý vị. Điều này giúp chúng tôi tiến triển yêu cầu trợ cấp của quý vị nhanh chóng nhất có thể.

Giải thích về năm căn bản và năm cản bản thay thế

Chúng tôi sử dụng các quý theo lịch để xác định năm căn bản hoặc năm cản bản thay thế của quý vị. Một quý theo lịch là mỗi ba tháng trong một khung thời gian, và luôn luôn được xác định theo mỗi năm căn bản:

 • Tháng Một-Tháng Ba là quý đầu tiên
 • Tháng Tư-Tháng Sáu là quý thứ hai
 • Tháng Bảy-Tháng Chín là quý thứ ba
 • Tháng Mười-Tháng Mười hai là quý thứ tư

Lưu ý: Quý vị không thể lựa chọn nếu chúng tôi sử dụng năm cản bản hoặc năm cản bản thay thế của quý vị.

Năm cản bản

Năm cản bản của quý vị là bốn quý đầu tiên của năm quý đã hoàn chỉnh cuối cùng theo lịch trước ngày bắt đầu của năm phúc lợi nghỉ phép có lương của quý vị. Ngày bắt đầu của năm phúc lợi của quý vị là Chủ nhật trước ngày nghỉ phép đầu tiên của quý vị. Chúng tôi luôn sử dụng năm căn bản của quý vị để quyết định nếu quý vị hội đủ điều kiện để nhận phúc lợi trừ khi quý vị đã nhận được ít nhất $1000 đô trong tiền lương quy định hoặc thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tự do.

Ví dụ:

Năm phúc lợi nghỉ phép có lương của quý vị bắt đầu vào ngày 4, tháng Hai, 2024. Chúng tôi cần xác định năm quý hoàn chỉnh trước khi năm phúc lợi của quý vị bắt đầu để tính toán năm căn bản của quý vị. Bởi vì ngày 4, tháng Hai, 2024, nằm trong quý đầu tiên của năm 2024, chúng tôi không bao gồm quý đó vào năm căn bản của quý vị bởi vì quý đó chưa hoàn chỉnh.

Năm quý trước quý đầu tiên của năm 2024 là:

 • Bốn quý của năm 2023
 • Quý cuối cùng của năm 2022

Điều đó có nghĩa là bốn quý đầu tiên trong số năm quý này là năm căn bản của quý vị và bao gồm:

 • Quý cuối cùng của năm 2022 (Tháng Mười-Tháng Mười hai)
 • Ba quý đầu tiên của năm 2023 (Tháng Một-Tháng Chín).

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho phúc lợi nếu quý vị nhận được ít nhất $1000 đô trong tiền lương quy định hoặc thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tự do giữa tháng Mười năm 2022 và tháng Chín năm 2023.

Năm cản bản thay thế

Năm cản bản thay thế của quý vị là bốn quý gần đây nhất, đã hoàn chỉnh theo lịch trước ngày bắt đầu của năm phúc lợi nghỉ phép có lương của quý vị. Xin nhắc lại, ngày bắt đầu của năm phúc lợi của quý vị là vào ngày Chủ nhật trước ngày nghỉ phép đầu tiên của quý vị. Nếu quý vị đã thu nhập được ít hơn $1,000 đô vào năm căn bản của quý vị, sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra năm căn bản thay thế nếu quý vị hội đủ điều kiện cho phúc lợi.

Ví dụ:

Năm phúc lợi nghỉ phép có lương của quý vị bắt đầu vào ngày 4, tháng Hai, 2024. Chúng tôi cần xác định bốn quý gần đây nhất, đã hoàn chỉnh trước ngày này. Bởi vì ngày 2, tháng Hai, 2024, là quý đầu tiên của năm 2024, chúng tôi sẽ không bao gồm quý đó vài năm căn bản thay thế của quý vị bởi vì quý đó chưa hoàn chỉnh.

Bốn quý gần đây nhất, đã hoàn thành là bốn quý của năm 2023. Năm căn bản thay thế của quý vị trong ví dụ này là từ tháng Một đến tháng Mười hai năm 2023.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị đã thu nhập ít nhất $1,000 đô trong tiền lương quy định hoặc thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tự do giữa tháng Một đến tháng Mười hai năm 2023.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm