Giúp quý vị dành thời gian chăm sóc

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon giúp quý vị hỗ trợ người lao động vào thời điểm họ cần nhất. Tìm hiểu về những điều quý vị cần thực hiện và cách thức chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon hỗ trợ tìm hiểu thông tin chi tiết, vì vậy quý vị không cần lo lắng.

 
 

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon hỗ trợ cho những người lao động

Những mốc thời gian quan trọng cần biết

Các phúc lợi bắt đầu có hiệu lực
Các phúc lợi bắt đầu có hiệu lực

Ngày 3 tháng 9 năm 2023: Những người lao động  hội đủ điều kiện có thể bắt đầu lấy ngày nghỉ phép.

Tìm hiểu thêm
Khoản trợ cấp
Khoản trợ cấp

Ngày 3 tháng 9 năm 2023: Các công ty-doanh nghiệp nhỏ có thể nộp đơn xin trợ cấp hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm về các khoản trợ cấp
Các báo cáo hàng quý
Các báo cáo hàng quý

Ngày 31 tháng 10, ngày 31 tháng 1, 30 tháng 4 và ngày 31 tháng 7: Tất cả các  công ty-doanh nghiệp phải báo cáo và trả những khoản đóng góp của nhân viên cho mỗi quý và các  công ty-doanh nghiệp lớn cũng phải trả luôn các khoản đóng góp của công ty-doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Các công ty-doanh nghiệp cần làm gì để luôn cập nhật về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Bộ công cụ tuyển dụng

Bộ công cụ có các dụng cụ và nguồn tài liệu dành cho  công ty-doanh nghiệp có thể tải xuống để quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn về vai trò của mình và chia sẻ thông tin về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon với các nhân viên của mình.
Bộ công cụ
Tải thêm

Tổng quan về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Sơ lược về cách vận hành chương trình Nghỉ Phép Có Lương dành cho hãng sở

Các khoản đóng góp của hãng sở
Các khoản đóng góp của hãng sở

 • Tất cả các hãng sở phải khấu trừ các khoản đóng góp vào tiền lương của người lao động và nộp thay cho họ. 
 • Các hãng sở có quy mô lớn bao gồm từ 25 nhân viên trở lên phải nộp phần đóng góp của hãng sở vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương. 
 • Các hãng sở có quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên có thể chọn đóng góp nhưng không bắt buộc phải nộp tiền vào chương trình. Quý vị vẫn cần khấu trừ các khoản đóng góp vào lương của người lao động, đồng thời đảm bảo việc làm và chức vụ của họ. Điều này có nghĩa là họ sẽ không bị mất chức vụ hay vai trò của mình trong thời gian nghỉ phép có lương, nếu vẫn còn vị trí công việc đó, ngay cả khi vị trí đó đã được đảm nhận bởi một người lao động thay thế tạm thời trong thời gian họ nghỉ phép. 
 • Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với các hãng sở có quy mô lớn và nhỏ.

Phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương
Phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương

 • Người lao động có tối đa 12 tuần (hoặc 14 tuần đối với các tình trạng liên quan đến thai kỳ) nghỉ phép có lương kéo dài trong khoảng thời gian 52 tuần (bắt đầu từ ngày nghỉ phép). 
 • Người lao động có thể chọn thời điểm và cách thức nghỉ phép—một ngày hoặc một tuần một lần.
 • Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon trả lương cho người lao động trong thời gian họ nghỉ phép.
 • Quý vị phải đảm bảo việc làm và chức vụ của người lao động nếu họ làm việc cho quý vị hơn 90 ngày liên tục và vẫn còn vị trí công việc đó.

Đối tượng nào đủ điều kiện hưởng các phúc lợi?
Đối tượng nào đủ điều kiện hưởng các phúc lợi?

Đủ điều kiện nghĩa là một người có thể đăng ký nhận phúc lợi. 

 • Nếu nhân viên của quý vị làm việc ở Oregon kiếm được ít nhất là $1,000 trong năm trước khi họ đăng ký tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương thì họ có thể đủ điều kiện nhận các phúc lợi.
 • Chương trình cũng áp dụng nếu người lao động đang làm công việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc làm nhiều hơn một công việc hay làm việc cho nhiều hãng sở.
 • Cá nhân tự kinh doanh, nhà thầu độc lập và các chính quyền bộ lạc không được tự động bảo hiểm, nhưng có thể chọn gói bảo hiểm.
*Người lao động làm trong chính quyền liên bang không đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Cách thức chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon hỗ trợ các hãng sở có quy mô lớn và nhỏ

Quy mô của hãng sở trong năm 2023 được xác định theo số lượng người lao động hàng tháng của quý vị trong năm trước (tháng 1 đến tháng 12 năm 2022). Chúng tôi tính cả người lao động làm việc trong và ngoài tiểu bang để xác định quy mô của hãng sở. Tìm hiểu thêm về cách xác định quy mô của hãng sở. Sau đây là cách xác định:

Hãng sở có quy mô lớn

 • Nếu có từ 25 nhân viên trở lên, quý vị sẽ được xem là hãng sở có quy mô lớn. Điều này có nghĩa là quý vị phải trả phần đóng góp của công ty-doanh nghiệp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. 
 • Tất cả các  công ty-doanh nghiệp phải bảo vệ vị trí và công việc của nhân viên nếu họ đã làm việc cho quý vị ít nhất 90 ngày liên tục và vị trí đó vẫn phải còn tồn tại khi họ trở lại sau thời gian nghỉ phép có lương.
 • Nếu quý vị thuê một bên thứ ba quản trị bảng lương để hỗ trợ xử lý bảng lương, hãy tìm hiểu thêm về vai trò của họ.

Tìm hiểu thêm

Hãng sở có quy mô lớn
Hãng sở có quy mô nhỏ

Hãng sở có quy mô nhỏ

 • Nếu có ít hơn 25 nhân viên, quý vị sẽ được coi là hãng sở có quy mô nhỏ. Điều này có nghĩa là quý vị không phải trả khoản đóng góp của  công ty-doanh nghiệp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. 
 • Quý vị vẫn cần giữ lại các khoản đóng góp từ tiền lương của nhân viên và báo cáo ,đồng thời gửi các khoản đóng góp đó.
 • Quý vị có thể chọn trả khoản  đóng góp cho phần  công ty-doanh nghiệp.
 • Tất cả các chủ công ty-doanh nghiệp phải bảo vệ vị trí và công việc của nhân viên nếu họ đã làm việc cho quý vị ít nhất 90 ngày liên tục và vị trí đó vẫn phải tồn tại khi họ trở lại sau thời gian nghỉ phép có lương.
 • Nếu quý vị thuê một công ty bên thứ ba chuyên môn lo quản trị bảng lương để hỗ trợ xử lý bảng lương, hãy tìm hiểu thêm về vai trò của họ.
 • Tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và hãng sở có quy mô nhỏ.

Tìm hiểu thêm

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon hướng tới đối tượng nào?

Người lao động

 • Người lao động làm việc ở Oregon kiếm được ít nhất $1,000 trong năm trước khi họ đăng ký tham gia chương trình mới có thể đủ điều kiện nhận các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.
 • Công việc đủ điều kiện có thể là công việc toàn thời gian, bán thời gian, theo mùa vụ hay làm việc với một hoặc nhiều hãng sở. Tìm hiểu thêm về cách chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon hỗ trợ người lao động.

Tìm hiểu thêm

Người lao động
Cá nhân tự kinh doanh

Cá nhân tự kinh doanh

Những người tự làm chủ khinh doanh không tự động được hưởng chế độ Nghỉ Phép Có Lương  Oregon nhưng có thể chọn để tham gia vào chương trình. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon đối với những người tự làm chủ kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Chương trình Nghỉ phép có lương của Oregon được thanh toán như thế nào?

Cả người lao động và các hãng sở có quy mô lớn đều đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ đóng góp của quý vị (số tiền quý vị nộp) vào chương trình:

 • Tổng tỷ lệ đóng góp của năm 2023 là 1% tổng tiền lương lên tới $132,900 trong tiền lương. (Tỷ lệ này có thể thay đổi qua các năm nhưng sẽ không được vượt quá 1%.) 
 • Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, những  công ty-doanh nghiệp lớn có từ 25 nhân viên trở lên bắt đầu trả 40% tổng mức đóng góp của 1% và các nhân viên bắt đầu trả 60% tổng mức đóng góp của 1%.
 • Các công ty-doanh nghiệp và các nhân viên có thể sử dụng máy tính đóng góp này để ước tính khoản đóng góp của họ.
 • Ngoài ra, hãng sở có thể chọn nộp toàn bộ hoặc một phần khoản đóng góp của người lao động dưới dạng phúc lợi bổ sung.

Đăng ký nhận bản tin

Xin ghi danh để nhận và cập nhật những bản tin mới nhất về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và các chương trình khác ở Oregon

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon rất khác so với các hình thức nghỉ phép khác, chẳng hạn Đạo Luật Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình của Oregon (OFLA) và Đạo Luật Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình và Y Tế (FMLA). Sau đây là những điểm khác biệt chính:
Biểu đồ cho chương trình OFLA và FMLA
Tải xuống

Các chương trình tương đương với chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Các chương trình tương đương là gì?

Chương trình tương đương là một chương trình do hãng sở cung cấp:
 • Có phúc lợi giống hoặc nhiều hơn so với chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon
 • Áp dụng cho tất cả người lao động
 • Được Bộ Việc làm Oregon (OED) phê duyệt
Tìm hiểu thêm về các chương trình tương đương.
Tập bảng hướng dẫn chương trình tương đương (Equivalent Plan)
Tải xuống
Sự hướng dẫn về khả năng thanh toán
Tải thêm

Bên thứ ba quản trị bảng lương

Bên thứ ba quản bảng lương trị là ai? 

Đây là một cá nhân hoặc công ty hỗ trợ hãng sở xử lý bảng lương. Tìm hiểu thêm về những điều mà bên thứ ba quản trị cần thực hiện.
Những điều mà hãng sở cần thực hiện
Tải thêm

Chính quyền bộ lạc

Các chính quyền bộ lạc không được tự động bảo hiểm và không bắt buộc phải tham gia vào bất kỳ phần nào của chương trình, nhưng họ có thể chọn gói bảo hiểm. Sau đây là những thông tin về bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương mà các chính quyền bộ lạc cần biết.
Chính quyền bộ lạc
Tải thêm

Khoản trợ cấp

Là hãng sở có quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên, quý vị không bắt buộc phải nộp phần đóng góp của hãng sở cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Nếu quý vị chọn nộp phần đóng góp của hãng sở, quý vị có thể được hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí, chẳng hạn như thuê người lao động tạm thời hoặc được trợ giúp thanh toán các chi phí khác liên quan đến tiền lương khi một người lao động nghỉ phép. Tìm hiểu về cách đăng ký nhận trợ cấp thông qua Frances Online.
Khoản trợ cấp
Tải thêm

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm