Sự hướng dẫn về khả năng thanh toán

Các doanh nghiệp lựa chọn cung cấp chương trình tương đương bắt buộc phải đưa ra bằng chứng chứng minh khả năng chi trả trợ cấp cho nhân viên của mình.

Các thương nghiệp lựa chọn cung cấp chương trình tương đương sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các rủi ro tài chính liên quan tới chi trả trợ cấp /phúc lợi và điều hành chương trình, ngay cả khi sử dụng môt đơn vị quản lý trung lập để điều hành chương trình. Để biết thêm thông tin về chương trình tương đương, xin vui lòng truy cập trang mạng điện tử của chúng tôi và quy tắc hành chính.

Bằng chứng cho khả năng thanh toán là gì?

Bằng chứng cho khả năng thanh toán có nghĩa là chứng minh cơ sở của quý vị có đủ kinh tế hoặc tài nguyên để bảo đảm tỷ lệ đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) (phần đóng góp của thương nghiệp và người lao động) cho ba quý tới, không phụ thuộc vào kích cỡ hay quy mô thương nghiệp. Mỗi quý gồm ba tháng kết  thúc vào ngày 31 tháng 3, ngày 30 tháng 6 , ngày 30 tháng 9 hoặc ngày 31 tháng 12. Quý vị  có thể nhận biết  quý vị đang ở quý nào, dựa trên ngày lịch hiện tại bằng cách xem xét ngày trong lịch. Quý vị có thể coi lịch năm 2022 tại đây.


Làm cách nào để chứng minh khả năng thanh toán?

Quý vị có thế chứng minh khả năng thanh toán bằng cách:
  • Cung cấp những giấy tờ, bao gồm bảng sao kê từ ngân hàng, để chứng minh quý vị có đủ nguồn vốn;
  • Cung cấp cổ phần/trái phiếu; hoặc
  • Cung cấp một lá thư tín dụng không thể thu hồi (giấy tờ chính thức đảm bảo việc chi trả) được cung cấp bởi một tổ chức uy tín. Lá thư tín dụng bắt buộc phải để Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department/OED) với vai trò là người nhận hoặc người thụ hưởng.

Kèm theo những giấy tờ này với đơn xét duyệt cho chương trình tương đương khi nộp trên hệ thốn Frances hoặc gửi đơn xét duyệt tới Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department). Thông tin chi tiết về hệ thống Frances có thể tìm thấy tại đây.


Quý vị phải có bao nhiêu trong tài khoản mới đủ để chứng minh khả năng thanh toán?

Thương nghiệp cần phải có ngân sách trong tài khoản tương đương với tỷ lệ đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) trong ba quý. Thương nghiệp có thể sử dụng ba bước tính toán theo trình tự như sau. 
  1. Dự đoán tổng tiền lương mỗi quý trong ba quý tới.
  2. Nhân số tổng với 1% theo tỷ lệ đóng góp được đưa ra cho năm 2023. (Lưu ý: tỷ lệ đóng góp sẽ được cập nhật hằng năm). Dự toán sẽ cho quý vị biết tổng số tiền quý vị phải bảo đảm.
  3. Khi quý vị đã dự toán được ngân sách cần thiết, quý vị sẽ nộp bằng chứng chứng minh cho khả năng thanh toán cho tổng số tiền đó cùng với hồ sơ cho chương trình tương đương cung cấp bởi chính thương nghiệp bằng một trong những biện pháp được nêu trên.

Sau đây là ví dụ cách quý vị dự toán tổng số tiền cần thiết để chứng minh khả năng chi trả khi đăng ký chương trình tương đương.
  1. Thương nghiệp dư đoán tổng số tiền lương theo định nghĩa của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) (Xem Quy Chế Sửa Đổi của Oregon chương 657B) cho ba quý tới $750,000 đô la ($200,000 đô la cho quý đầu tiên, $300,000 cho quý thứ hai, $250,000 đô la cho quý thứ ba).
  2. Thương nghiệp sẽ lấy $750,00 đô la nhân với 1% cho ra $7,500 đô la.
  3. Thương nghiệp sẽ kèm theo thư tín dụng không thể thu hồi từ tài khoản ngân hàng cho $7,500 vô hồ sơ đăng ký chương trình tương đương.
Lương Quý #1 $200,000
Lương Quý #2 $300,000
Lương Quý #3 $250,000
Tổng số lương $750,000
Tỷ lệ đóng góp 1%        x .01
Số khả năng thanh toán     $7,500

Sở Việc Làm Oregon (OED) làm cách nào để xác nhận khả năng thanh toán của thương nghiệp?
Khi xem xét hồ sơ của quý vị, Sở Việc Làm Oregon (OED) sẽ sử dụng bảng lương báo cáo trước đó để xác nhận tỷ lệ đóng góp ước tính của quý vị. Nếu bảng lương báo cáo trước của quý vị đưa ra thông tin khác, OED sẽ thông báo cho quý vị biết để bổ sung giấy tờ xác nhận khoản dự toán của quý vị đưa ra.
 

Bắt đầu từ đây

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận những thông tin mới nhất về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.