Sự hướng dẫn về khả năng thanh toán

Các doanh nghiệp chọn chương trình tương đương do công ty doanh nghiệp quản lý bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về khả năng  thanh toán trợ cấp cho nhân viên của mình.

Chương trình tương đương do công ty doanh nghiệp quản lý là khi công ty doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các rủi ro tài chính liên quan tới chi trả trợ cấp /phúc lợi và điều hành chương trình, ngay cả khi sử dụng môt đơn vị quản lý trung lập để điều hành chương trình. Để biết thêm thông tin về chương trình tương đương, xin vui lòng truy cập trang mạng điện tử của chúng tôi và trong quy tắc hành chính.

Sự hướng dẫn về khả năng thanh toán

Bằng chứng về khả năng thanh toán là gì?

Bằng chứng cho khả năng thanh toán có nghĩa là chứng minh cơ sở của quý vị có đủ vốn hoặc nguồn lực kinh tế để bảo đảm trang trải tổng tỷ lệ đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bao gồm phần công ty doanh nghiệp và luôn cả phần của nhân viên) trong ba quý dương lịch sắp tới, bất kể vào kích cỡ hay quy mô thương nghiệp. Mỗi quý gồm ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, ngày 30 tháng 6, ngày 30 tháng 9 hoặc ngày 31 tháng 12. Quý vị có thể nhận biết quý vị đang ở quý nào, dựa trên ngày lịch hiện tại bằng cách xem xét ngày trong lịch. Quý vị có thể coi lịch năm 2024 tại đây.

Làm cách nào để chứng minh khả năng thanh toán?

Quý vị có thế chứng minh khả năng thanh toán bằng cách cung cấp một trong dữ liệu sau đây:

 • Những chứng từ, bao gồm bảng sao kê từ ngân hàng, để chứng minh quý vị có đủ nguồn vốn và tài sản;
 • Cung cấp cổ phần/trái phiếu
 • Một lá thư tín dụng không thể thu hồi (giấy tờ chính thức đảm bảo việc chi trả) được cung cấp bởi một tổ chức uy tín phát hành. Trái phiếu hoặc thư tín dụng phải ghi rõ  Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department/OED) là người nhận thanh toán hoặc người thụ hưởng.

Đính kèm theo những giấy tờ này với đơn xét duyệt cho chương trình tương đương khi nộp trên hệ thống Frances hoặc gửi đơn xét duyệt qua bưu điện tới OED. Thông tin chi tiết về hệ thống Frances Online có thể tìm thấy tại đây.

Tôi cần phải có bao nhiêu tiền trong tài khoản mới đủ để chứng minh khả năng thanh toán?

Thương nghiệp cần phải chứng minh rằng họ có ngân sách trong tài khoản tương đương với tỷ lệ đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) trong ba quý. Thương nghiệp có thể thực hiện việc này theo ba bước tính trình tự như sau. 

 1. Ước tính tổng số tiền lương từng quý trong số ba quý sắp tới và cộng chúng lại với nhau.

 2. Nhân tổng số tiền đó với 1% là tỷ lệ đóng góphiện tại của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon, được ấn định hàng năm. Điều  này sẽ cung cấp cho quý vị số tiền mà quý vị cần phải chứng minh rằng quý vị có thể chi trả.

 3. Sau khi quý vị đã có số tiền  ước tính ngân sách cần thiết, quý vị sẽ cung cấp thêm bằng chứng  về khả năng thanh toán cho tổng số tiền đó cùng với hồ sơ cho chương trình tương đương  do bởi chính thương nghiệp quản lý bằng một trong những biện pháp được nêu trên.

Dưới đây là ví dụ về cách quý vị có thể ước tính tổng số tiền tài trợ cần thiết để chứng minh khả năng chi trả khi ghi danh chương trình tương đương do công ty doanh nghiệp quản lý.

 1. Quý vị  ước tính  tổng số tiền lương theo định nghĩa của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) (Xem Quy Chế Sửa Đổi của Oregon chương 657B)  trong ba quý dương lịch sắp tới là $750,000 đô la
  Quý #1 = $200,000
  Quý #2 = $300,000
  Quý #3 = $250,000
  $200,000 + $300,000 + $250,000 = $750,000

 2. Nhân $750,000 đô la với 1% (.01) để có $7500.
  750.000 USD × 1% (0,01) = 7500 USD

 3. Đính kèm theo thư tín dụng không thể thu hồi từ ngân hàng của quý vị với số tiền $7,500 đô la vào hồ sơ ghi danh chương trình tương đương của quý vị.

Sở Việc Làm Oregon (OED) sẽ xác nhận khả năng thanh toán của tôi như thế nào?

Khi xem xét hồ sơ ghi danh của quý vị, OED sẽ sử dụng các báo cáo bảng lương trước đây của quý vị để xác thực số tiền đóng góp ước tính của quý vị. Nếu báo cáo bảng lương trước đây của quý vị đưa ra thông tin khác, OED có thể sẽ thông báo và yêu cầu tài liệu bổ sung  để xác nhận số tiền đóng góp ước tính của quý vị đưa ra.

Ghi danh nhận bản tin mới

Để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon.