Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông Cáo Cho Tháng 6 Năm 2022 - 06/21/2022

Trọng tâm của tháng 6: Các Doanh Nghiệp nhỏ

Khoảng 90% của tất cả các doanh nghiệp ở Oregon được coi là những doanh nghiệp nhỏ đối với chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave), theo thống kê của bộ việc làm. Tháng này, chúng tôi muốn chú trọng vào những doanh nghiệp nhỏ và ba câu hỏi hàng đầu mà chúng tôi được nghe là về chương trình nghỉ phép có lương có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào.

  1. Làm cách nào để nhận định tôi là doanh nghiệp lớn hay nhỏ?
    • Đối với chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave), một doanh nghiệp nhỏ là có ít hơn 25 nhân công. Chúng tôi sẽ sử dụng những bảng báo cáo lương để đếm số lượng nhân viên nhằm xác định quy mô doanh nghiệp, bao gồm nhân viên làm toàn thời gian, bán thời gian, làm theo mùa và nhân viên tạm thời, và cả những nhân viên ở ngoài tiểu bang.   Chỉ không tính những nhân viên được thuê để thay thế những nhân viên đang nghỉ phép từ chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave)
  2. Những doanh nghiệp nhỏ có phải yêu cầu đóng góp không?
    • Các khoản đóng góp được trả bởi tất cả nhân viên (60% của 1 phần trăm tỷ lệ đóng góp) và những doanh nghiệp lớn (40% của tỷ lệ đóng góp). Bấm vào đây để biết thêm về những đóng góp Những doanh nghiệp nhỏ không bắt buộc phải trả phần đóng góp của doanh nghiệp(40%), nhưng họ vẫn phải giữ lại phần đóng góp của nhân viên và nộp cùng với báo cáo bảng lương của họ.
  3. Có hỗ trợ nào cho những doanh nghiệp nhỏ khi nhân viên của họ lấy ngày nghỉ từ chương trình nghỉ việc có lương không?
    • Có. Những doanh nghiệp nhỏ đồng ý để trả phần đóng góp của doanh nghiệp có thể nhận được những khoản trợ cấp. Các khoản trợ cấp cung cấp cho quý vị kinh phí để giúp thuê hoặc đào tạo nhân viên thay thế khi một trong những nhân viên của quý vị đã được phê duyệt để nghỉ từ chương trình nghi phép có lương. Các khoản trợ cấp này là $ 3,000 vào việc thay thế những công nhân hoặc $ 1,000 cho các chi phí liên quan đến tiền lương. Quý vị có thể nhận được tối đa 10 khoản trợ cấp trong một năm.
Tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave) có thể tác động đến các doanh nghiệp nhỏ như thế nào bằng cách đọc tập thông tin chi tiết về những doanh nghiệp nhỏ trên trang web nguồn thông tin của chúng tôi.

Tham gia trực tuyến với chúng tôi tại Các buổi trò chuyện cộng đồng!

Cho đến cuối tháng 8 năm 2023, chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave) sẽ tổ chức các cuộc trò chuyện cộng đồng hàng tuần qua Trực Tuyến (Zoom), nơi quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave). Đăng ký ở các link ở bên dưới: Nếu quý vị cần chỗ ở trọ, bao gồm cả bản dịch bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng gửi email tới địa chỉ paidleave@oregon.gov không trễ hơn ba ngày làm việc trước khi buổi họp mà quý vị dự định tham dự cùng với yêu cầu về chỗ ở trọ của mình.


Liên lạc chúng tôi

Có câu hỏi về chương trình Paid Leave? Xin vui lòng gởi email hoặc lời nhắn, và chúng tôi sẽ rất vui để liên lạc và trả lời bất cứ câu hỏi nào quý vị có.

Email: PaidLeave@oregon.gov
Điện thoại: 503-370-5800


Cơ hội làm việc cho chương trình Nghỉ được Trả Lương của Oregon (Paid Leave Oregon) và OED

Quý vị mong muốn làm công việc cung cấp những phúc lợi cho người khác, bảo đảm an toàn doanh thương, doanh nghiệp nhỏ và những người lao động được đối xử một cách công bằng không? Hãy nghĩ đến tham gia làm việc cho nhóm Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave).


Muốn biết thêm về chương trình Nghỉ có Lương?

Thông tin thêm về chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave) được đăng trực tuyến tại oregon.gov/employ/PFMLI. Có một số của những nguồn tin mới trên trang web program resources page.
 

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm