Những cập nhật mới nhất về chế độ Nghỉ Phép Có Lương Oregon do Dự Luật Thượng Viện 1515 tạo ra

Cơ quan lập pháp Oregon đã thông qua Dự Luật Thượng Viện (SB) 1515 vào Tháng 3 Năm 2024. Có một số thay đổi quan trọng trong dự luật ảnh hưởng đến cách nhân viên có thể sử dụng Đạo Luật Nghỉ Phép Gia Đình Oregon (OFLA), thời gian nghỉ phép được trả lương (PTO) và chương trình bồi thường tổn thất thời gian dành cho người lao động cùng với trợ cấp phúc lợi của họ từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Những thay đổi này có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng 7 năm 2024.

OFLA và chương trình Nghỉ Phép Có Lương

Dự luật SB 1515 đã loại bỏ ra một số điểm trùng lặp giữa chương trình Nghỉ Phép Có Lương và chương trình OFLA, đặc biệt là về “sự kiện hội đủ điều kiện trong cuộc sống” mà chương trình OFLA đề cập đến. Một sự kiện hội đủ điều kiện trong cuộc đời là lý do khiến bạn cần nghỉ phép, chẳng hạn như sinh con, hồi phục sau một căn bệnh hiểm nghèo hoặc sự tiếc thương vì sự ra đi của người thân.

Những đã thay đổi nào vào Ngày 1 Tháng 7 Năm 2024 đối với tôi với tư cách là một nhân viên?

Tôi xin nghỉ phép từ chương trình OFLA cho một sự kiện trong đời được xem là hội đủ điều kiện mà OFLA sẽ không chi trả sau Ngày 1 Tháng 7. Tôi nên làm gì để bảo vệ công việc của mình?

Quý vị sẽ cần phải nộp đơn xin trợ cấp nghỉ phép có lương để tiếp tục bảo vệ công việc của mình. Quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp nghỉ phép có lương thông qua chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (chương trình của tiểu bang) hoặc thông qua chương trình nghỉ phép có lương tương đương do công ty của quý vị cung cấp.

Quý vị có thể nộp đơn xin Nghỉ Phép Có Lương Oregon trên hệ thống Frances Online, hệ thống phúc lợi trực tuyến của tiểu bang.

Với tư cách là một công ty doanh nghiệp, tôi cần phải làm gì?

  • Quý vị phải thông báo cho nhân viên của mình về những thay đổi sắp tới của chương trình OFLA.
  • Điều này rất quan trọng đối với những nhân viên của quý vị hiện đang nghỉ phép OFLA cho các sự kiện trong đời hội đủ điều kiện mà OFLA sẽ không chi trả sau Ngày 1 Tháng 7. Những nhân viên này sẽ bị mất quyền bảo vệ việc làm sau Ngày 1 Tháng 7, trừ khi họ nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi từ chương trình nghỉ phép có lương.
  • Nếu nhân viên của quý vị muốn tiếp tục được bảo vệ công việc, họ có thể nộp đơn xin trợ cấp nghỉ phép có lương thông qua chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (chương trình nghỉ phép có lương của tiểu bang) hoặc thông qua chương trình nghỉ phép có lương tương đương của công ty doanh nghiệp của họ.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy truy cập vào trang mạng của OFLA hoặc xem lại tờ thông tin của chúng tôi.

Các phúc lợi nghỉ phép có lương của Oregon và thời gian nghỉ có lương do người sử dụng lao động cung cấp (PTO)

Điều gì sẽ thay đổi đối với người lao động và người sử dụng lao động vào ngày 1 tháng 7 năm 2024?

  • Các nhân viên có thể sử dụng bất kỳ thời gian nghỉ ốm có lương, nghỉ phép hoặc bất kỳ ngày nghỉ có lương nào khác do công ty doanh nghiệp của mình cung cấp cùng lúc họ đang nhận trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương.
  • Các công ty doanh nghiệp có thể quyết định cho nhân viên đó có thể nhận được nhiều hơn mức lương đầy đủ thay thế hay không khi họ sử dụng các phúc lợi từ PTO và đồng thời cùng lúc với Nghỉ Phép Có Lương.
  • Khi những nhân viên có sẵn nhiều loại PTO khác nhau, các công ty doanh nghiệp cũng có thể chọn theo thứ tự cách sử dụng PTO cho nhân viên (điều này có thể bị ảnh hưởng bởi các thỏa thuận tập thể hoặc các thỏa thuận khác giữa công ty doanh nghiệp và nhân viên). Ví dụ, công ty doanh nghiệp có thể yêu cầu nhân viên của mình sử dụng thời gian nghỉ phép đã tích trữ trước và sau đó là sử dụng thời gian nghỉ ốm.
Phần dành cho các công ty doanh nghiệp: Quý vị có thể thay đổi các chính sách về PTO của mình để phù hợp với những thay đổi này.

Cập nhật cho sự bồi thường tổn thất thời gian dành cho người lao động

Tôi là nhân viên, điều gì sẽ thay đổi đối với tôi?

  • Bắt đầu từ Ngày 1 Tháng 7, loại phúc lợi bồi thường tổn thất thời gian dành cho người lao động là loại phúc lợi duy nhất mà quý vị không thể sử dụng cùng một lúc với phúc lợi nghỉ phép có lương. Phúc lợi tổn thất thời gian là một phúc lợi bồi thường dành cho người lao động thay thế tiền lương của quý vị.
  • Điều này có nghĩa là quý vị có thể nhận được các loại trợ cấp bồi thường khác dành cho người lao động (viện phí y tế được hoàn trả lại, trợ cấp dành cho những người còn sống sót, v.v.) và vẫn hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp nghỉ phép có lương.