Additional Language Resources

You can download, print, and use these Paid Leave Oregon resources to learn more about the program or share with employees.

Resources in አማርኛ(Amharic)

የጥቅማጥቅሞች ማመልከቻ
Tải xuống
የሠራተኛ መመሪያ መጽሐፍ
Tải xuống
የራስ ሥራ ተቀጣሪዎች መመሪያ
Tải xuống
የጥቅማጥቅሞች እውነታ ወረቀት
Tải xuống
የመዋጮዎች የእውነታ ወረቀት
Tải xuống
የግብዓቶች ማውጫ
Tải xuống
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Tải xuống
የተመጣጣኝ ዕቅድ እውነታ ወረቀት
Tìm hiểu thêm
የግል-ስራ ሰራተኛ የማረጋገጫ ዝርዝር
Tải xuống
የራስ-ቅጥር ሽፋን እውነታ ወረቀት
Tải xuống
የራስ ተቀጣሪ ሽፋን ጥያቄ
Tải xuống
ለራስ-ተቀጣሪ አመታዊ የገቢ ማረጋገጫ የሚከፈልበት የእረፍት ሽፋን
Tải xuống
በራስ የስራ ቅጥር ሽፋንን ለማቋረጥ ጥያቄ
Tải xuống
አጠቃላይ እይታ
Tải xuống
የአነስተኛ አሰሪዎች እውነታ ወረቀት
Tải xuống
የሰራተኛ አስተዋፅዖዎችን እንዴት ማረጋገጥ እንደሚቻል
Tải xuống
ለጥቅማጥቅሞች ለማመልከት ምን እንደሚያስፈልግዎ የማረጋገጫ ዝርዝር
Tải xuống
ከከፍያ ጋር የሚሰጥ እረፍት ፈቃድ፣ OFLA እና Paid Leave Oregon አጠቃቀም
Tải xuống
የልደት ቅጽ ማረጋገጫ
Tải xuống
የከባድ የጤና ሁኔታ ማረጋገጫ ቅጽ
Tải xuống
የመስማት ጥያቄ
Tìm hiểu thêm
የአመልካች የተሰየመ የውክልና ቅጽ
Tải xuống
ተጨማሪ የአሠሪዎች ቅጽ
Tải xuống
በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ ተቀማጭ ገንዘብ የማስገባት ፈቃድ
Tải xuống
የደህንነት የእረፍት ማረጋገጫ ቅጽ መመሪያዎች
Tải xuống
የታክስ ተጠያቂነት መረጃ
Tải xuống
የሥራ ob ጥበቃዎችን በተመለከተ የሚነሱ የተለመዱ ጥያቄዎች
Tải xuống
የተመጣጣኝ እቅድ ክርክር የመፍትሄ ቅጽ
Tải xuống
የግብር ተመላሽነት
Tải xuống

Resources in فارسی(Farsi)

درخواست برای مزایا
Tải xuống
کتابچه راهنمای کارمندان
Tải xuống
کتابچه راهنمای خود اشتغالی
Tải xuống
گزاره برگ مزایا
Tải xuống
گزاره برگ مشارکت‌ها
Tải xuống
فھرست منابع
Tải xuống
گزاره برگ طرح تساوی
Tải xuống
سوالات متداول
Tải xuống
خویش فرما چک لیست
Tải xuống
گزاره برگ پوشش خوداشتغالی
Tải xuống
درخواست برای پوشش خویشفرمایی
Tải xuống
تاییدیھ درآمد سالانھ پوشش مرخصی با حقوق اوریگان
Tải xuống
درخواست فسخ پوشش خویشفرمایی
Tải xuống
بررسی کلی
Tải xuống
گزاره برگ کارفرمایان کوچک
Tải xuống
نحوه بررسی سهم کارمندی
Tải xuống
آنچه برای درخواست مزایا نیاز دارید چک لیست
Tải xuống
و PAID TIME OFF, OFLA استفاده از PAID LEAVE OREGON
Tải xuống
فرم گواهی تولد
Tải xuống
فرم تایید بیماری
Tải xuống
درخواست رسیدگی
Tải xuống
فرم نماینده منتخب مطالبه کننده
Tải xuống
اجازهنامه برای پرداخت الکترونیکی
Tải xuống
فرم تکمیلی کارفرمایان
Tải xuống
دستورالعمل های فرم تأیید مرخصی حفاظتی
Tải xuống
اطلاعات بدهی مالیاتی
Tải xuống
فرم حل اختلاف طرح معادل
Tải xuống
مالیا تپذیر ی
Tải xuống

Resources in ຄົນລາວ(Laotian)

ການສະໝັັກຂໍໍເງິິນຊ່່ວຍເຫຼືືອ
Tải xuống
ປື້ມຄູ່ປືພະນ້ກງານ
Tải xuống
ປື້ມຄູ່ມືສໍາລັບການເຮັດວຽກໂດຍເປັນນາຍຕົວເອງ
Tải xuống
ໃບ​ອ້າງ​ອີງ​ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ
Tải xuống
​ໃບ​ອ້າງ​ອີງ​ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ
Tải xuống
ລາຍຊື່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
Tải xuống
ໃບ​ອ້າງ​ອີງ​ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງແຜນ​ປະ​ກັນ​ທຽບ​ເທົ່າ
Tải xuống
ຄໍາຖາມຕອບປະຈໍາ
Tải xuống
ການຄຸມຄອງທຸລະກິດສ່ວນຕົວ
Tải xuống
ໃບ​ອ້າງ​ອີງ​ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ
Tải xuống
ຄໍາຮ້ອງຂໍການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕົນເອງ
Tải xuống
ການກວດຢຶນຢັນລາຍຮັບປະຈໍາປິສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງການລາພ້ກທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າງສໍາລັບການຈ້າງງານຕົນເອງ
Tải xuống
ຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢຸດຕິການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕົນເອງ
Tải xuống
ພາບລວມ
Tải xuống
ໃບ​ອ້າງ​ອີງ​ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງນາຍ​ຈ້າງ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ
Tải xuống
ວິທີກວດເງິນປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ
Tải xuống
ການໃຊ້ການພັກການແບບໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, OFLA ແລະ ການລາພັກທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນລັດໂອເຣກອນ
Tải xuống
ແບບຟອມຢັ້້ງຢືນການເກີດ
Tải xuống
ແບບຟອມຢັ້້ງຢື ືນອາການສຸຸຂະພາບຮ້້າຍແຮງ
Tải xuống
ຄໍາຮ້ອງຂໍການພິຈາລະນາຄວາມ
Tải xuống
ແບບຟອມຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ
Tải xuống
ການອະນຸຸຍາດສໍໍາລັັບການຝາກເງິິນເອເລັັກໂຕຣນິິກ
Tải xuống
ແບບຟອມນາຍຈ້້າງເສີີມ
Tải xuống
ຄໍາາແນະນໍາາແບບຟອມການຢັ້້ງຢື ືນການລາພັ ັກທີ່່ປອດໄພ
Tải xuống
ຂໍ້້ມູູນຄວາມຮັັບຜິິດຊອບດ້້ານພາສີີ
Tải xuống
ຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກ
Tải xuống
ແບບຟອມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບແຜນທຽບເທົ່າ
Tải xuống
ການເກັບອາກອນ
Tải xuống

Resources in Soomaali(Somali)

Codsiga Dheefaha/Faa’iidooyinka
Tải xuống
Buuga Hagaha shaqaalaha
Tải xuống
Tusmada Iskaa U-shaqeysiga
Tải xuống
Xaanshida Xaqiiqda ee Macaashyada
Tải xuống
Xaashida xaqiiqda ee biirtooyinka
Tải xuống
Diiwaanka Dhigaalka
Tải xuống
Xaashida Xaqiiqada Qorshaha U-dhiganta
Tải xuống
Su'aalaha inta badan la iswaydiiyo
Tải xuống
Iskii u shaqayste liiska hubinta
Tải xuống
Xaashida Xaqiiqada ee Caymiska Dadka Iskood U-shaqeysta
Tải xuống
Codsiga Caymiska Dadka iskood u Shaqaynta
Tải xuống
Xaqiijinta Dakhliga Sanadlaha ah ee caymiska Fasaxa Mushaarka leh ee Qofka iskiis u shaqaysta
Tải xuống
Codsiga Joojinta Caymiska Dadka iskood u Shaqaynta
Tải xuống
Guudmarka Barnaamijka
Tải xuống
Xaashida Xaqiiqada ee Loo-shaqeeyayaasha Yaryar
Tải xuống
Sida Loo Eego Wax Ku Daritaanada Shaqaalaha
Tải xuống
Waxa Aad U baahan Tahay si aad U Codsato Dheefaha Liiska hubinta
Tải xuống
Adeegsiga Waqtiga Fasaxa Mushaarka Leh, Macaashyada Ofla Iyo Paid Leave Oregon
Tải xuống
Xaqiijinta Foomka Dhalashada
Tải xuống
Xaqiijinta Foomka Xaalada Caafimaad ee Daran
Tải xuống
Codsiga Dhageysiga
Tải xuống
Foomka Wakiilka Dacwad Qabaha
Tải xuống
Oggolaanshaha ku aaddan Debaajiga Elektarooniga ah
Tải xuống
Foomka Loo-shaqeeyayaasha Dheeriga Ah
Tải xuống
Tilmaamaha Foomka Xaqiijinta Fasaxa Badbaadada ah
Tải xuống
Macluumaadka Mas'uuliyadda Canshuurta
Tải xuống
Su'aalaha Guud ee La Xiriira Ilaalinta Shaqada
Tải xuống
Qorshaha Xallinta Khilaafka Foomka Xalinta
Tải xuống
La Canshuuri Karo
Tải xuống