Tính toán khoản đóng góp của quý vị

Đây là một cách nhanh chóng và đơn giản để ước tính số tiền quý vị đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Cách tính khoản đóng góp của quý vị

Người lao động
Người lao động

Người lao động nộp 60% của 1% tổng tỷ lệ đóng góp.

Ví dụ, nếu tổng tiền lương của quý vị là $1,000 trong một kỳ trả lương, quý vị sẽ phải nộp một khoản là $6 (60% của 1%) cho kỳ lương đó. Tiền lương tối đa của người lao động dành cho khoản đóng góp được xác định là $132,900 trong năm 2023. Quý vị không phải nộp khoản đóng góp dựa trên tiền lương vượt quá tiền lương tối đa. 
 

Các cá nhân tự kinh doanh
Các cá nhân tự kinh doanh

Nếu quý vị là cá nhân tự kinh doanh, quý vị có thể chọn gói bảo hiểm của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Gói bảo hiểm của quý vị sẽ dựa trên thu nhập thuần từ hoạt động tự kinh doanh (thu nhập sau khi trừ đi các chi phí) trên tờ khai thuế của năm ngoái. Ví dụ: nếu thu nhập thuần của quý vị từ hoạt động tự kinh doanh trên tờ khai thuế thu nhập của năm ngoái là $10,000, quý vị sẽ phải nộp $60 (60% của tổng tỷ lệ đóng góp 1%) trong năm. Phần đóng góp của quý vị sẽ được đóng theo quý, tức là quý vị phải nộp $15 mỗi quý cho Bộ Việc Làm Oregon.

Hãng sở
Hãng sở

Hãng sở quy mô lớn có 25 nhân viên trở lên phải nộp 40% trong tổng tỷ lệ đóng góp 1% trên tiền lương tối đa là $132,900 đối với một người lao động (năm 2023). Lời nhắc: Hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên không bắt buộc phải nộp khoản đóng góp của hãng sở. Ví dụ: nếu quý vị có từ 25 nhân viên trở lên và trả lương $1 triệu, quý vị phải nộp $4,000 (40% của 1%) mỗi năm và người lao động nộp $6,000 (60% của 1%) mỗi năm. $10,000 là tổng số tiền đóng góp trong năm nay. Sử dụng bảng tính khoản đóng góp để ước tính số tiền quý vị sẽ nộp. Lời nhắc nhở: Hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên không bắt buộc phải nộp khoản đóng góp của hãng sở. 

Bảng tính

Cách sử dụng bảng tính khoản đóng góp

Nhập số tiền lương của một kỳ lương. Ví dụ: nếu người lao động nhận lương $1,000 mỗi tháng, hãy nhập 1,000 và nhấp vào Calculate (Tính toán). Bảng tính sẽ cho ra các khoản đóng góp ước tính của hãng sở và người lao động và tổng khoản đóng góp.

*Tiền lương tối đa của người lao động dành cho khoản đóng góp được xác định là $132,900 trong năm 2023. Quý vị không phải nộp khoản đóng góp dựa trên tiền lương vượt quá tiền lương tối đa. 

Các khoản đóng góp cho một kỳ lương:

Lưu ý: Các khoản tính toán chỉ là một con số ước lượng và sẽ không phải là một con số chính xác, nhưng ít ra những con số ấy sẽ giúp cho quý vị có một khái niệm về khoản đóng góp mà quý vị phải trả là bao nhiêu.

Lưu ý

Hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên không bắt buộc phải nộp khoản đóng góp của hãng sở. Tìm hiểu thêm.

Nếu tự làm chủ hoặc kinh doanh tự do, hãy sử dụng số tiền lương sau khi trừ thuế. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại thuế, xin vui lòng xem tờ thông tin liệt kê tất cả về khả năng lợi tức chịu thuế. (taxability fact sheet).

Những điều mà các hãng sở cần thực hiện

Tìm hiểu thêm về những điều mà quý vị cần thực hiện khi tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm